Alföldi Géza:

Az igazság nevében

 

Mikor az első világháború befejeződött, és a versailles-i békeszerződéseket rákényszerítették a vesztes Központi

Hatalmakra, csak a vak nem látta, hogy az első világháború csupán a világuralomért indított harc rosszul sikerült

kísérlete volt, s hogy a világuralomra törekvő elszánt réteg az egész földgömb meghódítására fog törekedni, méghozzá az

óriási Orosz Birodalom területén meghonosított bolsevista rendszer segítségével.

A szovjet kommunizmus első 2-3 esztendeje már világosan megmutatta, hogy a szovjet egy titkos világkormányzat

utasítására fegyveres hódításra készül, s pusztán idő kérdése, hogy a második világháború rászakadjon a föld népeire.

Nem kellett hozzá különösebb képzettség vagy jövőbelátó érzék, hogy valaki meglássa, miszerint az első világháború

sikertelen kísérlete után a versailles-i békeszerződések semmi egyebet nem kívántak elérni, minthogy egy újabb világhódítási

harchoz, a szovjetben előkészíteni kívánt katonai akciókhoz megfelelő kiindulási pontokat, könnyen lerohanható

hadtápterületeket biztosítsanak.

 

Európát kelet felé a Kárpátok hegygerincével elzáró Nagy-Magyarországot szétrombolták, Németország szíve ellen

irányított szuronyként pedig megalkották Csehszlovákiát.

Minden józan ember előtt világos volt, hogy Magyarország körülvéve ellenséges államoktól, Németország testében egy

irritáló góccal nem gondolhat békés fejlődésre, és ha élni akar, úgy mindent meg kell tennie, hogy nyakáról a fojtogató

kötelet levegye.

A magyarság volt az első nép a világháború után, amely ezt az életveszedelmet felismerte, és a bolsevizmus internacionalizmusa

ellen a nacionalizmusban keresett egyetlen lehetséges menedéket.

Hogy aztán a legnemesebb magyar nemzeti szervezkedéseket hivatalosan, erkölcsi terrorral, politikai maszlagolással mint

semmisítették meg a kormányzat és a kormányzóság tudtával és irányításával: alig hét éven belül, az mindannyiunk

szeme előtt játszódott le.

 

Nemzeti jelszavakba burkolva, de mind a kormányzó teljesítette, beváltotta azt az ígéretét, amelyet bizonyos köröknek

tett a nemzeti megmozdulások leszerelésére, mind a politikai vezetőrétegünk liberális részlege teljesítette azt a kötelességét,

amelynek teljesítéséért hatalomhoz segítették: az egységes, nemzeti magyar szellem kialakulásának megakadályozását.

A húszas évek vége felé – egy-két kisebb, gyorsan letört kezdeményezéstől eltekintve – a magyar nemzeti törekvésekre

a burkolt erkölcsi és fizikai terror árnyéka borult. A mesterségesen létrehívott infláció végzett a magyar középosztály

anyagi függetlenségével, és azt a kormányzat rabszolgájává tette. Az utasításokra felvett kölcsönök pedig az országot nemzetközi,

kapitalista, szabadkőműves erők kamatgyarmatává süllyesztették.

A magyar nemzeti gondolatot a Németországban hatalomra került nemzetiszocialista világnézet sikere és páratlan eredményei

újra felrázták, és a magyarság nemzeti alapon szervezkedni kezdett.

Hiába volt a kormányzat burkolt és nyílt terrorja, a nemzeti és szociális gondolat futótűzként terjedt az országban.

Börtön, internálás, gúny, üldöztetés, anyagi tönkretétel sem térítette el a nemzeti gondolat fanatikusait attól, hogy az

egyre erősebben a kitöréshez közeledő második világháború előtt az országot arra az élet-halál küzdelemre, amely a

magyarságra várt, igyekezzenek előkészíteni.

 

Néhány kisebb kezdeményezés után Szálasi Ferenc ny. őrnagy által elindított Hungarista Mozgalom minden akadályoztatása,

vezetője s párttagjai embertelen üldözése, bebörtönzése ellenére is egyre jobban megerősödött. Szálasi Ferenc

mozgalmának előretörése még a kormányzatot és a kormányzóságot, s a mögöttük álló nemzetközi erőket is rövidesen

védelembe kényszerítette. A kormányzat nem tehetett egyebet, mint igyekezett még hangosabb jelszavakkal önmagát

nemzetinek feltüntetni. Egymásután keletkeznek különféle úgynevezett jobboldali mozgalmak, amelyek nagy részét a

kormány maga finanszírozta, hogy a Hungarista Mozgalom zászlajából kifogják a szelet.

Ha ez a törekvés magának a Hungarista Mozgalomnak ártott is, ugyanakkor azonban különböző árnyalatokban ugyan,

de felébresztette a széles magyar rétegekben a nemzeti gondolatot. Megjelennek a magyarság gazdasági, kulturális és

nemzeti érdekeit védő jogos rendeletek, legtöbbször papíron, mert azok végrehajtását teljes egészükben különböző alkotmányosnak

mázolt elgondolások hangoztatásával megakadályozták.

 

Egyet azonban mégis sikerült elérniük ezeknek az erőknek, hogy noha a magyarság legalább 90 százaléka nemzeti alapra

helyezkedett, az egyes pártok és szervezetek nem tudtak egymásra találni, sőt a közös ellenség elleni harcra való fölkészülés

helyett személyi harcokban s vitákban egymást gyöngítették.

Így szakadt ránk a második világháború, amely a magyarságot jóformán teljesen felkészületlenül érte. Mikor a második

világháborút megelőzőleg egy alkalommal Olaszország hozzá akarta segíteni Magyarországot, hogy dél felé a kisantant

zárógyűrűjét áttörje, nem tudtunk eleget tenni a kapott titkos felszólításnak, mert a magyar tüzérségnek három napra

való lőszere volt összesen.

 

Ma már világos, hogy mindez nem véletlen volt, hanem ördögi ravaszsággal előkészített csapda, amelybe a magyarságot

az események, a történelmi idők bele is kényszerítették, s amely csapda 1945. április 4-én le is csapódott a csapdába csalt

magyarság mögött.

 

A nemzetközi erők szolgálatában álló kormányzati erők minden igyekezetük ellenére sem tudták elérni, hogy a magyarságot

a bolsevizmus és nyugati testvér-organizációja szolgálatába állítsák, és a magyarság egyöntetű állásfoglalása

kényszerítette a háttérben maradt titkos magyar kormányzatot, hogy engedjen a népakaratnak, és a németek, olaszok, a

tengelyhatalmak oldalán, amely a magyarság számára a talán lehetséges menedéket biztosíthatta, felvettük a harcot a

bolsevizmus ellen.

 

Ha már ezt az önvédelmi harcot nem lehetett megakadályozni, legalább a harc sikerét igyekeztek szétrombolni az országban

működő magyarellenes erők. Honvédségünket elavult, elégtelen fegyverzettel, az orosz időjárás ellen semmi

védelmet nem nyújtó ruházattal küldték nagy zászlólengetés és fehérlovas szólamok, felvonulások közepette a küzdelembe.

Nem alaptalanul mondotta tehát Jány Gusztáv, mikor hadseregét követve átlépte a Kárpátokat Moszkva irányában, hogy

„Én ezt a hadsereget egy aktatáskában fogom hazahozni!“ A felelőssége tudatában lévő katona tudta, hogy a rákényszerített

parancsnoksága alatt álló magyar hadsereg képtelen lesz fegyver, élelem és ruházat híján az orosz sivatagok hóviharaiban

támadó szovjet erőknek sikeresen ellenállni, és felmorzsolódik.

A magyar baka azonban hiányos felszerelésével is hősiesen harcolt, és ha közben a szövetséges német erőket ügyes

taktikával nem kényszerítik arra, hogy több ezer kilométeres frontra forgácsolja széjjel erejét, és ezzel saját sorsát is megpecsételje,

ki tudja, hogy honvédségünk, még a tudatosan elszabotált felfegyverzés mellett is, nem állja-e meg győztesen

a helyét.

 

Az országban bent tombol a titkos erők szabotázsa, a lelkek elválasztása csak még vadabbul folyik, a szociális problémákat

nemcsak nem oldják meg, hanem igyekeznek a nehézségeket növelni, a nemzeti s szociális gondolkozást kiirtani, az

elégedetlenséget szítani, a földalatti szervezkedéseket nemzeti színekbe csomagolt jelszavakkal támogatni és pénzelni.

Hiába ébred egyre több és több józan magyar vezető a végveszély tudatára, mire a nemzeti erők összefogása megtörténhetne,

a szovjet-orosz hadsereg már az ország területén nyomul előre. S amíg a polgári lakosság mindenét elhagyva

menekül, a magyarság színe-java az egyenlőtlen harcban a frontokon pusztul, az öncélú réteg semmiféle árulástól,

csalástól, kémkedéstől, politikai szélhámosságtól nem riad vissza.

Sőt 1944. október 15-én Horthy Miklós kormányzó, aki kezdettől, az első feltűnésétől kezdve ezen erők szolgálatában

állt, elrendeli, hogy a magyar haderő álljon át a szovjet oldalára.

 

A magyar történelemben páratlan fordulat következik be szinte órák alatt, amikor is a nemzet egyetemlegesen a nemzet

további vezetésére és a harc folytatására vállalkozó Szálasi Ferenc mögé áll, s ezzel meghiúsul a nemzetközi erők azon

terve, hogy az egész országot, Nyugat védőbástyáját sétagaloppban vegye birtokába.

A nagyon is átlátszó terveibe belebukott kormányzót elfújta a történelem vihara, s megkezdődik a nemzeti magyar ellenállás.

Most azonban már ezerszer súlyosabb körülmények között, mint az néhány évvel előbb lehetséges lett volna. A

megmaradt kis országrész magyarsága fogvicsorítva harcol a beözönlő szovjet hordákkal. A magyar hősiesség valóságos

csodát művel. A szovjet rohamokat azonban nem lehet sokáig feltartani, mert a magyar haderő kicsiny, fegyverzete hiányos,

és Németország pedig maga is végén van az erejének.

 

Minden nehézség ellenére is sikerül azonban Budapestnél 101 napig feltartani a szovjet rohamot. A magyar történelem

legdicsőbb és legglóriásabb lapjaira tartozik majd Budapest védelme. Bezárva a városba, körülvéve tízszeres túlerőtől,

bent a városban nyüzsögnek az árulók, az „üldözöttek“, a partizánok, mégis 101 napig áll ellen a magyar főváros.

A magyar haderő lépésről lépésre hátrál német szövetségeseivel együtt, akik maguk is már bizonyos apátiával harcolnak

csupán. Több mint egymillió magyar menekült vánszorog át a magyar határon nyugat felé, hogy legalább puszta életét

mentse. S ha az országot nem is sikerült megmenteni, az 1944. október 15-én fellángolt magyar ellenállás közel féléves

szörnyű harcával megakadályozta, hogy a bolsevizmus egész Európát lerohanja, és így közvetve egyik okozója lett annak,

hogy a világuralmi álmok immár másodszor sem teljesedhettek be.

 

A nemzetközi fenevad túl korán ivott a medve bőrére, és a Nyugatnak ideje maradt arra, hogy rádöbbenjen arra a végveszélyre,

amelyet kis híján saját maga szakított a saját fejére. A nemzetközi ámokfutók organizációja tudta és tudja, hogy

világuralmi vágyai 1945-ben csak azért nem teljesedhettek, mert a magyar nemzeti erők – más nemzetekével együtt –

ellenszegültek ennek a pokoli elgondolásnak. A bolsevizmus nyugati cimborái segítségével a szovjet ugyan bekebelezte

Magyarországot, de a nemzeti magyar ellenállás megmentette, megóvta a keresztény Európát a moszkovita istentelenség

teljes megszállásától.

 

Az a féktelen düh és bosszúvágy, amely a meghiúsult álom kergetőit elfogta, elsősorban a magyarságon tombolta ki

magát. A háború befejezése után megkezdődik a magyar nemzeti lélek és tömegek felszámolása. Megkezdődik a bosszú!

Az országot politikai tökfilkók kezére játsszák, akik szolgai alázatossággal vállalják, hogy a nemzeti és bolsevista

Magyarország közötti átmenetet kiépítik, és kiirtják mindazokat, akik a nemzetköziség gondolatára veszélyesek lehetnek.

A nyugatra menekültek közé jól álcázott, nyugatról érkező bolsevista embervadászokat küldenek, hogy a „háborús főbűnösöket“

lehetőség szerint maradéktalanul kézre kaparinthassák. 500-1000 dollár egy-egy veszélyes „háborús főbűnös“

vérdíja.

 

S a vérebek mindenütt találnak saját érdekeiket néző, gyáva, aljas frátereket, akik abban a hiszemben, hogy legalább a

maguk rongyos életét megmenthetik, futószalagon szállítják a bolsevista kínzókamrák számára haza a megmenekülteket.

Hogy e gyáva árulók nagy része azután ugyancsak börtönbe kerül, sőt, többet kivégeznek, csak a történelem igazságtétele.

Addig játszhatták a vezérezredest, a „magyar vezetőt“, amíg szükség volt rájuk, de azután valamennyien ők maguk is

a bolsevista terror áldozataivá lettek.

 

Otthon pedig a bosszú végrehajtására megszületik az úgynevezett népbíróság. Megszületik a háborús és népellenes

bűncselekmények meghatározás olyan fogalmazásban, hogy Magyarországon nem akadt volna becsületes ember, aki –

ha a bolsevista rendszer így akarta volna – valamelyik paragrafus alapján ne lett volna elítélhető.

Pusztán az a tény, hogy valaki tagja volt a Nyilaskeresztes Párt szerveinek, harcolt a Hunyadi hadosztályban, levente volt,

turulista, movista, belépett a Baross Szövetségbe, a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesületébe, a Magyar Orvosok

Nemzeti Egyesületébe, a MÉP vagy a Nemzeti Szövetség keretében volt országgyűlési képviselő, a KABSZ tagja volt,

belépett a Volksbundba, nem is beszélve arról, hogy beállt vagy besorozták az SS-be, elég volt ahhoz, hogy valakit bebörtönözzenek.

S ha véletlenül e szervek közül egyikhez sem tartozott, de egyszer valamikor nem köszönt előre egy „üldözöttnek“,

feljelentett egy partizánt, kibombázták és zsidó-holmit átvett, egy takarót, egy kanalat, kibombázott lakásából

egy zsidó lakásba telepítették, elég volt ahhoz, hogy becsukódjék mögötte a börtönajtó.

Aki pedig csendőr volt, munkaszázados századoknál teljesített mint honvéd szolgálatot, a bírói ítéleteket irányító csőcselék

pillanatnyi hangulata szerint kötelet vagy fegyházat kapott. Rövid másfél év alatt legfeljebb néhány 10 évi fegyháztól

életfogytiglan kényszermunkára ítélt olyan politikus maradt életben, aki a nemzeti ellenállás megszervezésében a kisujját

megmozdította.

 

A népbíróság futószalagon hozza a halálos ítéleteket, mondja ki az életfogytiglant, a 10-15 évi fegyházat, kényszermunkát.

A kivégzések a söpredék és az „üldözöttek“ mindennapos szórakozásává válnak. Jegyzőkönyvek tanúskodnak róla,

hogy a kivégzett mártírokat leköpdösték, széttépték, összerugdosták.

A tanúk tömege bizonyítja, hogy a kivégzéseknél férfiak és nők a gyűlölettől önkívületi mámorban onanizáltak, nyilvánosan

fogdosták egymás nemi szervét, a kivégzések nézésére átengedett cellák ablakában a nyilvánosság előtt közösültek,

perverzkedtek, és közben kórusban ordították: „Húzd meg, Bogár, ereszd meg, Bogár, élvezni akarok!“

S velük ellentétben ott álltak a kivégzendők! De hogy!

Szálasi Ferencről azt írja egy magát büszkén zsidónak valló belga állampolgárságú fotóriporter: „Nem mondom, hogy bátor,

nem mondom, hogy fél, nem mondom, hogy hős, egyszerűen nem érdekli, ami körülötte történik. Mintha valami szertartáson venne

részt.“

 

Bárdossy László bátran kiáltja a kivégző osztag felé: „Uram, szabadítsd meg Magyarországot ezektől a banditáktól!“

Kovarcz Emil cigarettával a szájában hallgatja végig a halálos ítélet kihirdetését. Rajniss Ferenc segít a hóhéroknak. Baky

László, Endre László úgy állnak nevetve az akasztófa alatt, hogy a tömeg őrjöngeni kezd. Basch Ferenc sokallja a kivégzéséig

még előtte lévő időt. Reményi-Schneller nyugodtan felelget az ordítozóknak, egy árnyalattal nem más a hangja,

mint máskor. Kun András Páter hangos „Kitartás“-sal válik meg az élettől.

De nem kevésbé hősök a kisebbek is. Akad, aki védekezik, körömszakadtáig hangoztatja az igazát, de aztán int, s többet

nem érdekli a körülötte ordítozó tömeg.

 

Ries „igazságügyminiszter“ parlamenti ülésen büszkén hangsúlyozza, hogy a bíróságok a kormány utasításait hajtják

végre, és jaj annak a bírónak, akinek ítéletei nem felelnek meg az „üldözöttek“ gyűlöletének.

A népbíróság egyik tanácsa megnyugtatja a védőt, hogy nyugodtan védheti védencét, mert a védelem kirendelése úgyis

csak formaság. De az „üldözöttek“ irányítása alatt álló ügyvédi kamara még így is kizárja soraiból azokat az ügyvédeket,

akik mint hivatalból kirendelt, a népbíróságtól felkért védők feladatukat relatíve becsülettel igyekeznek ellátni.

A francia forradalom minden szennye, őrjöngése, szadizmusa megelevenedik ezekben a napokban. S mindezekre a kegyetlenkedésekre,

gyilkosságokra a kormányzat, az államvezetés adja legfőbb áldását.

A ma emigrációban antibolsevistáskodó Nagy Ferenc, Varga Béla, Sulyok Dezső, Kovács Imre, Peyer, Pfeiffer, stb. stb. a

leghűségesebb kiszolgálói a tömeggyűlöletnek. Egy szavuk nincs nemcsak a „nyilasok“ üldöztetése, de saját párttagjaik

elpusztítása ellen. Csakhogy megtarthassák a maguk vezető helyeit.

 

Azok, akikre a megcsalt magyar nép rábízta az ország sorsát azzal a titkos reménységgel, hogy megmentik az országot a

teljes bolsevizálástól, taszítják bele a magyarságot történelme legvéresebb és legszörnyűbb éveiben az istentelenség karmaiba.

S mikor elvégezték feladatukat, a bolsevizmus hálából vagy küldetéssel kisepri őket nyugatra, hogy most tartsa el

őket nyugat. És nyugat boldog, hogy a vasfüggöny mögül kikerült szeméttel, a rab népek ezekkel az aljas figuráival büszkélkedhet.

A magyarság szenvedő része pedig Istenben bízva vár arra a napra, hogy mostani rabságának és szenvedésének vége szakadjon.

Mert él lelkükben a hit, amit a költő így fejezett ki:

„Mert nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért,

keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért!“

 

(Hídverők, 1956. IX. évf. 7-9. szám)