ELŐSZÓ A BREAD MOZGALOMHOZ

 A világon minden nép át kell essen bizonyos evolúciós szakaszokon saját fejlődése érdekében. Mi mindnyájan hordákként, törzsekként kezdtük, akik vadászterületükért küzdöttek. A hordák és törzsek klánokká szerveződtek, melyeket felváltották a nemzetek, melyek a hatékonyabb működésükhöz és létfenntartásukhoz már szervezeteket, létesítményeket alakítottak ki maguknak. A küzdelem tovább folytatódott, nem csupán vadászterületek, hanem magasabb rendű érdekek érvényesítése miatt. Küzdöttek művelhető területekért, víz lelőhelyekért, bányákért, stratégiai övezetekért, stb. E küzdelem a nemzeteket mind differeciáltabbá, szofisztikáltabbá tette. Így jöttek létre az államok és azok létesítményei, azok hadseregei az érdeküknek és a környezeti feltételeknek megfelelően. Több ezer éves társadalmi evolúciós fejlődés eredményeként a világot többször is felosztották, legutóbb két részre: keletre és nyugatra…E bipoláris világban mind a kelet, mind a  nyugat  saját mintáját, mint az egyetlen omnipotens lehetőséget  erőltette rá a földkerekség fennmaradó részére, megfeledkezve arról az evolúciós útról, melyet mindenkinek be kell járnia ahhoz, hogy hasonló eredményre jussanak, mint a példaadók. Márpedig, ha nem vesszük figyelembe az evolúció szabályait, elbukunk. A világ fennmaradó része nem rendelkezett azokkal az intézményekkel és társadalmi háttérrel, melyek elengedhetetlenek lettek volna a kelet, vagy nyugat által ajánlott minták átvételéhez, felépítéséhez. Ennek eredményeként e nemzetek vesztesekké, gyarmatokká, vagy érdekeltségi övezetekké váltak, melyek sorsa a „felsőrendűség erőinek” kiszolgálásából állt.

        Ma egy unipoláris világban élünk, ennek ellenére a küzdelem tovább folytatódik. E küzdelmet globalizációnak hívjuk. Másképpen fogalmazva, az emberek egy csoportja maga kezébe koncentrálja a tőkét és a világ feletti ellenőrzés lehetőségét, az emberek fennmaradó részének rovására. Ezek a „magasabb rendű” csoportok tisztában vannak az evolúció szabályaival és megakadályozzák az „alacsonyabb rendű” nemzeteket abban, hogy fejlődésük irányában ezt az utat bejárják. Adósság és más csapdákat, tőke-, agyszivattyúkat helyeztek útjaikra. Emiatt ezek a nemzetek saját létfontosságú szerveik, létesítményeik differenciálása, kialakítása helyett egyik rabszolgaságból a másikba sodródnak. Ez ma a világméretű gyakorlat. E csapdák, szivattyúk a fejlődő világ minden részén működnek, megakadályozva a népeket likvid monetáris rendszerük, feltőkésödésük, gazdaságuk és stabilitásuk megteremtésében. A kommunikáció mindenhol csodálatos a fejlődő országok támogatásáról, azonban nincsenek tettek, vagy hatékony lépések e káros trend megállítására. A világ egy része a „felsőrendű csapat” támogatására sorakozott fel, míg másik része, a helyi kormányok és politikusok szintjén akar beavatkozni a folyamatokba. Ez nagy hiba. Mi azt az utat kell járjuk, ahogy Isten teremti a szerveket és az életet…ehhez pedig Ő nem használ kormányokat, politikusokat.

          Minden gazdaság alapvetően az alábbi négy pillérre épül:

  

1.      Természeti források (nyersanyag, olaj-, bányakincsek, szén-, vízenergia, stb.)

2.      Likvid monetáris rendszer (meglévő fedezetek, pozitív termelési mérleg, infláció kezelhető mértékű)

3.      Feldolgozás, termelés (mezőgazdaság, ipar, stb)

4.      Helyi piacok (ennek hiányában mind az áru, mind a pénz máshová távozik)

 A felsőbbrendű csoportok ezekből már három elemet megsemmisítettek: a likvid monetáris rendszereket, a feldolgozást, termelést és a helyi piacokat. Jelenleg minden erővel a még meglévő negyedik elem, a természeti források kisajátítására koncentrálnak. Ha ezt megszerzik, a fejlődő országok egyszer és mindenkorra elvesztik saját fejlődésük lehetőségét. Tehát a negyedik elem még meg van a fejlődő országok kezében és még egy…Isten törvényei…Ha e törvényeket megtartjuk, sikerül talpon maradni.

Minden egyedfejlődés hasonló utat jár be, mint az evolúció. Az élet a Földön egyetlen sejtből indult el éppen úgy, ahogy mi mind anyáink méheiben egyetlen sejtből szerveződtünk azzá, akik lettünk. E sejtnek osztódnia és differenciálódnia kell azért, hogy megjelenhessenek az idegrendszer, a vérkeringés, a kiválasztás kezdeményei. Ha e rendszerek működésbe lépnek, Isten ezekre „aggatja fel” a különböző szerveket, mint az agy, a szív és a vesék. A későbbiekben mind a szervek, mind a rendszerek hatva egymás működésére, tökéletesítik egymás funkcióját és anatómiáját. Amikor a rendszer egésze eléri az érettség egy bizonyos stádiumát, Isten egy újszülöttet hoz elő a világra.

Lássuk hát! Még Isten sem teremt „készterméket”!!! Azonban a mi világhatalmaink megkérdőjelezhetetlen kész modelleket erőltetnek a világ népeire. Ez a világ megrontása!

A különböző népek, államok, és azok intézményei evolúciójában ugyanannak a rendnek kell érvényesülni, mint ahogy saját egyedfejlődésünk végbe ment.

A mi egyetlen sejtünk a természeti forrásaink. Ebből az egyetlen sejtből, a megfelelő folyamatok lejátszódása és szint elérése után, differenciálódnia kell a különböző rendszereknek…a likviditás, a feldolgozás, termelés rendszereinek és a helyi piacoknak. E rendszerek csak a saját természetes kiterjedésükben és nagyságrendjükben tudnak megfelelően működni, ezek pedig nem az állami, hanem a régiók határaival körvonalazhatók. A rendszerek differenciálódását követően az ezekre épülő szervek és létesítmények fogják tökéletesíteni a rendszerek működését, melyek olyan társadalmak eljövetelét eredményezik, melyek nem „felső-”, vagy „alsó-” rendűek, mégis fejlettek. Ez az az út, melyet mi a világméretű globalizáció bejárásához ajánlunk.

E cél érdekében mi, alapítók létrehozzuk a BREAD mozgalmat, egyben hívjuk az érdekelt országokat, nemzeteket, szervezeteket, dolgozzanak együtt velünk, támogassák ajánlásainkat, javaslatainkat.

Ma még a BREAD mozgalom is csupán egyetlen sejt, de ebben a sejtben ott van az a potenciális erő, amely elősegíthet folyamatokat, reformokat, fejlesztéseket, mert a BREAD mozgalom egy híd szakértők, szervezetek és jóakaratú, istenhívő emberek között.

A BREAD mozgalom zimbabwei létrehozásának ötlete egy helyi fekete, lokálpatrióta szakértőkből és vallásvezetőkből (muszlim - keresztény) álló csoport fejében fogalmazódott meg 2007-ben.

A mozgalom iraki megalapításában pedig helyi arab-kurd, képzett, nagy tapasztalattal és társadalmi pozícióval bíró személyek vesznek részt vallástól, pártállástól függetlenül.

A BREAD mozgalom nem támogat, és nem ellenez politikus csoportokat, vagy kormányokat. A BREAD mozgalom a fejlődő országok népeiért van azért, hogy ezekben a régiókban „emberi arculatú” globalizációhoz vezető folyamatokat generáljon. Ezzel a kezdeményezéssel demonstrálni és bizonyítani akarjuk a világnak azt, hogy még a legszegényebb kontinens egyik legszegényebb országában, valamint a közel kelet lerombolt, lebombázott, teljesen tönkretett gazdaságában is ott rejtőzik a potenciális erő a változásokhoz, átalakuláshoz egy olyan társadalommá, amely nem más társadalmak alatti, vagy feletti, mégis szerves része a fejlett Globális és Egyetemes világnak.