Állambiztonsági háttér 1977-1987

A Dégen saga

Versenyelőny: a múltban való jártasság

 

    A sanghaji világkiállítás magyar pavilonja körül kavart  botrány főszereplőjéről: a Gyurcsány kormány megbízásából tevékenykedő Genexpo 2010 Hungary Kft. ügyvivőjéről, a közreműködő Locomotív Travel utazási iroda tulajdonosáról Dr. Dégen Istvánról azt írja néhány jobboldali lap, hogy "1977-től 1987-ig a Belügyminisztérium III/1-es csoportfőnökségének D-24-es, szigorúan titkos hírszerzési tisztjeként" ténykedett, továbbá a "D-24-es ügynöké a sanghaji szállítás is."

 

  A feltehetően  közös informátor csak három tényben tévedett:

 

  A.,  III/1-es csoportfőnökség sohasem létezett, a III/1 az állambiztonsági vizsgálati önálló osztályt jelentette, ahol Dégen sohasem dolgozott.

  B., A D-24-es nem lehetett ügynök, mert a szigorúan titkos tiszt nem hálózati személy  volt (ügynök, tmb., tm.), hanem a hivatalos állomány fedő munkahelyen dolgozó operatív  tagja.

  C., Dr. Dégen István valójában   a III/I-es hírszerző csoportfőnökségen  kezdett dolgozni,  annak is a 10. osztályán (személyi ügyek, kiképzés, módszertan), de ott nem 10 évet töltött, hanem mindössze egy hónapot 1977. május 1-től június 1-ig. Akkor tartósan átvezényelték a kémelhárítási csoportfőnökség, a III/II. 10. osztályára (nemzetközi együttműködés, idegenforgalom; elhárítás harmadik országban; különleges vonalak; terrorelhárítás;  figyelési és ellenőrző pontok; vám és nemzetközi vonal; szállodák, idegenforgalom), majd hivatalosan át is helyezték  1982. október 1-én  a III/II-10-re, ahonnan előbb a III/II-12 re került (követségek, rezidenturák védelme, különleges vonalak, s végül a III/II-12-c alosztályon tartósan  a külügyminisztérium és a  nemzetközi sajtó „célfeladataival” foglalkozott 1987. augusztus 31-ig, amikor is  az MSZMP KB apparátusába történt kinevezése miatt kérelmére elbocsátották.

Dégen István aktív szt-tiszt korában

   Ennyit a pontosságról  és a szakszerűségről.

 

   Dégen István (1949. december 30, Budapest, Bán Erzsébet) a külkereskedelmi főiskola után elvégezte a közgazdaságtudományi egyetemet, ahol doktori fokozatot is szerzett. 1971-ben kezdett dolgozni a MALÉV-nél, mint üzletkötő,  ugyanebben az évben belép a pártba,  1973-tól a moszkvai képviselet megbízott irodavezetője, 1974-76 között a tiranai MALÉV-Hungarocamion  közös képviselet vezetője, a párttitkár helyettese.

 

   Állambiztonsági karrierjének osztályharcos bázisát, s egyben garanciáját családi viszonyai alapozták meg, apja és apósa révén.

 

Apja és apósa

 

   Apja: Dégen Imre mérnök (1910-1977) a munkásmozgalom  harcosa 1934-től, a kommunista pártnak 1945-től tagja; Csepel Mérnöki Hivatalának vezetője, az újjáépítés egyik  műszaki irányítója; tagja az Országos Földbirtokrendező Tanácsnak, részt vesz a földreform végrehajtásában. A szövetkezeti mozgalom szervezője, 1948-tól a Magyar Országos Szövetkezeti Központ vezérigazgatója, később   a  SZÖVOSZ elnöke.  

Dégen Imre államtitkár, az OVH elnöke

 

1955-től a vízügyi szolgálat vezetője, előbb mint főigazgató, majd 1968-tól  1975-ig államtitkári rangban az Országos Vízügyi Hivatal elnöke. 1970-től c. egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetemen a vízgazdálkodási tanszéki csoport vezetője. Munkásságához tartozik a hatékony árvízvédelem, belvízvédelem, a vízépítőipar, a korszerű vízgazdálkodás megteremtése, az új vízügyi törvény (1964: IV. tc.) megalkotása; az egységes vízügyi igazgatás szervezetének kiépítése, a vízgazdálkodás távlati fejlesztési koncepciójának kialakítása és a tervezés alapjául szolgáló országos vízgazdálkodási keretterv kidolgozása. Megindította az új társulati mozgalmat, európai szintre emelte a vízügyi szakemberek képzését; árvízvédelmi kormánybiztosként sikeresen irányította az 1965. évi nagy dunai árvíz és az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz elleni védekezést. Az OVH szervezetében környezetvédelmi alosztályt hozott létre.

 

 Szakmai  érdemei elismeréseként 1997-ben domborművét elhelyezték a szegedi ATIKÖVIZIG bejáratának előterében.(Lapis András alkotása.)

 

 A nyilvánossággal együtt azonban nem ismerjük fia, Dégen István kézzel írt 1976-os belügyi önéletrajza azon mondatának konkrét tartalmát, mely  rá vonatkozóan így hangzik: "Ellenforradalom alatt, ill. után a rend helyreállításán és a munka beindításán dolgozott."

 

Dégen István önéletrajza 1976-ból (1-2 oldal)

 

   Dégen István állambiztonsági tiszt a csoportfőnökségen belül házasodik: elveszi a III/II. kémelhárító csoportfőnök, (1974-1977) egyben  BM. III. főcsoportfőnök-helyettes  Havasi László r. vezérőrnagy (1922-1992) leányát, Ibolyát.

Havasi László r. vezérőrnagy, a III/II. csoportfőnöke

 Havasi László (1922. június 17, Pápa, Kádi Mária)  1945-ben politikai nyomozóként kezdi a Budapesti és Vidéki Főkapitányság  Politikai Osztályán; végig járja az ÁVO  illetve az ÁVH  ranglétráját őrnagyi rangig, alosztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető egyebek között Miskolcon, Heves, Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén  és Pest megyében. 1952 és 54 között  állambiztonsági tanulmányokat folytat a Szovjetúnióban. 1956 október 28-án Veszprémben letartóztatták, november 4-ig a megyei börtönben őrizték, akkor a szentkirályszabadjai szovjet alakulat kiszabadította. November 4 és 12 között a szovjet alakulatokkal együtt részt vett a forradalmárok felkutatásában, őrizetbe vételében és kihallgatásában, - ahogy erről önéletrajzában beszámol.

 

 1958-tól a BM II. Politikai Nyomozó Főosztályának különböző osztályain kap vezető beosztást (II/5 osztály: főoperatív beosztott;  II/7 osztály: mb. osztályvezető-helyettes, majd mb. osztályvezető;  II/9 osztály: osztályvezető-helyettes.) 1962-63-ban rövid kitérő következik: a III/V, az Operatív-Technikai  Csoportfőnökség 1. osztályának vezetőjeként a postai levélellenőrzést, a figyelő, lehallgató, beépítő, kiemelő és fototechnikai szaktevékenységet irányítja. Az MSZMP KB Politikai Főiskolájának elvégzése  (1963-65) után végleg a III/II. kémelhárítási csoportfőnökségen köt ki, a III/II- 6 osztály és a III/II-4 osztály vezetése  út a csoportfőnök-helyettesi poszthoz (1966-1974), amit a csoportfőnökség  követ 1974-től egészen nyugállományba helyezéséig, 1977. június 30-ig.

   Dégen István szigorúan titkos állományú r. százados sógora: ifj. Havasi László szintén állambiztonsági tiszt a III/2 önálló osztályon.

 

   Dégenné Havasi Ibolya (1946. január 21, Budapest, Mutdner Matild)  szintén a MALÉV-nél kezd dolgozni 1973-ben utasszervezőként, később részlegvezető, osztályvezető, 1996 és 2001 között Hamburgban az Észak-Németországi területi igazgatóság  igazgatója. 1993-tól napjainkig a Lion's Klub Lady Victoria  Klub alapító

elnöke.

 

Újságírók, célszemélyek, sajtótitkárok

 

   Mi volt a feladata fedőmunkahelyén a MALÉV-nél a  "D-24"-es  szt-tisztnek, aki így haladt a ranglétrán: r. hadnagy 1977. május 1-től; r. főhadnagy 1981. április 1-től; r. százados 1986. április 1-től ?  Ez abból a személyi minősítésből derül ki, amely 1987. március 13-án készült a III/II-12/c alosztályon. Idézünk belőle:

A „D-24”-es szt.-tiszt személyi minősítése 1987-ből (1-3 oldal)

 

   "Fedőmunkahelyi feladata a hazánkba utazó, illetve a Budapestre akkreditált nyugati újságírók körében a felderítő, szűrő-kutató munka végzése, tippkutató, tanulmányozó feladatok ellátása, a feldolgozás alá vont célszemélyek operatív ellenőrzésének elősegítése, valamint a kapitalista követségek sajtótitkáraival hivatalból kialakított kapcsolattartásból származó operatív információk továbbítása, illetve a társadalmi szervek kéréseinek teljesítése."

 

   Milyen sikerrel látta el ezt a feladatát? Erre is választ ad minősítése:

 

   "Dégen elvtárs  fedőmunkahelyi vezetői munkájával elégedettek. Munkáját a jó felkészültségének köszönhetően, szakszerűen és körültekintően látja el. Részben a korábbi, részben a jelenlegi beosztásából adódóan  sok külföldi - köztük nyugati - kapcsolatokkal rendelkezik. Saját biztonsági helyzete érdekében fontos feladata, hogy az új - elsősorban nyugati -, illetve az egy-két vagy ennél több év eltelte után ismét felújított kapcsolatait jelentse." (6.sz. melléklet)

Eskütételi jegyzőkönyv, 1977

   Azért akad hiba is a titkos munkában:

 

   "Az értékelő-elemző és általában az operatív munkájában az elmúlt két év során lényeges javulás tapasztalható. Rendszeresebb és gyorsabb lett az operatív munkában alapvetően fontos információtovábbítás ugyanakkor esetenként előfordul, hogy fontos operatív adatok - az elfoglaltságra hivatkozva - késve, vagy már aktualitásukat vesztve kerülnek a Központ birtokába. Elismerve a fedőmunkahelyi sokirányú elfoglaltságát, mégis úgy véljük, hogy a további elvárások megvalósítása elsősorban Dégen elvtárs saját munkaszervezésétől függ. Mindemellett elismerést érdemel Dégen elvtársnak a kémelhárításhoz való pozitív viszonya, a csoportfőnökségünk és ezen belül az osztályunk konkrét feladatainak megoldásában való aktív részvétele."

 

   Összegezés a jövőre nézve:

 

   "Dégen elvtárs rendelkezik mind az operatív, mind a fedőmunkaköréhez szükséges szakmai ismeretekkel. Munkáját megfontoltan és körültekintően végzi. Csendes, nyugodt alaptermészetű embertípus. Határozott magatartású, munkájában megbízható, a saját magával szemben felállított követelményeket a munkatársaitól is elvárja. Gyors felfogóképességű. Pártunk és kormányunk politikáját ismeri, azokat a munkája során hasznosítja. Szakmailag és politikailag felkészült, megbízható. A fentiek alapján dr. Dégen István r. szds. elvtárs magasabb beosztás betöltésére alkalmas."

 

   Azt nem a kutatónak, hanem egy alapos kormányzati vizsgálatnak kell eldönteni: történt-e szabálytalanság a sanghaji világkiállítás magyar pavilonjának  tervezését, kivitelezését és működtetését illetően, s ha igen, ki a felelős.

 

Dégen István a sanghaji expo magyar pavilonjában tájékoztatja Yves Leterme belga miniszterelnököt, a háttérben Kuti László főkonzul.

 

A rendezés nincs napirenden

 

 Azt viszont már tudja a kutató, s többször  le is írta tanulmányaiban, hogy az 1990 utáni politikai elit felkészületlensége, tájékozatlansága és megalkuvásainak sora következtében sikerrel átmentett állambiztonsági múlt teljes körű alkotmányos feltárásától mindenkor fertőzöttségük fokától függően riadtak vissza a politikai pártok az elmúlt húsz évben.. Felelősek azért, hogy máig megmaradt a tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, az aktuálpolitikai haszonszerzés lehetősége; az egykori állambiztonsági hálózati személyek és hivatalos kapcsolattartóik a mai napig nem távoztak a közéletből és a közvéleményt formáló személyiségek köréből, sőt, közülük válogat mindegyik, négy évente jövő-menő kormány, politikai döntéshozó, elfogadva, igényelve nyílt vagy elvtelen szolgálataikat.

 

  A volt titkosszolgák pedig csak azt teszik, amire tanították őket, s amire a rendezetlen  viszonyok  immár húsz éve lehetőséget adnak: kamatoztatják információs monopóliumukat, kapcsolati tőkéjüket,  a gazdasági háttérhatalom informális útvesztőinek,  korrupt útonállóinak és tágra nyitott kiskapuinak ismeretét. A versenyelőnyt ma a múltban való jártasság jelenti a politika gazdasági-pénzügyi holdudvarában. Szervezetten fel tudják osztani az országot érdekszférákra, s ha mindehhez ügyesen társítják profitáló kapcsolataikat a multi - és transznacionális nagyvállalatokkal, a gátlástalan nemzetközi nagytőkével, a Round Table hálózatával, akkor továbbra is ők lesznek a pályázatok favorizált győztesei és bárhol képviselhetik kis hazánkat a nagyvilág rendezvényein.

 Az átmentett állambiztonsági múlt érintett kérdéseinek rendezése nem szerepel sem az országgyűlés, sem a kormány napirendjén.

 

Dr. Ilkei Csaba

tudományos kutató