Drábik János

                  Van a Gyurcsány-csomagnál jobb megoldás!

     Mihez képest kellene helyreállítani az egyensúlyt Magyarországon?

 

Ha az Európai Uniós dokumentumokat tanulmányozzuk, akkor kiderül, hogy Magyarország nem áll egyedül sokat ostorozott, rossz egyensúlyi adataival. Az Európai Unió Stabilitási és Növekedési Paktuma előírja a tagállamok számára, hogy milyen mértékű lehet költségvetési hiányuk, eladósodottságuk mértéke. Jelenleg a már euró-övezethez tartozó államok szinte mindegyike büntetési eljárás megindítása előtt áll. Azon euró-övezeti tagállamok, amelyek államháztartási hiánya meghaladja nemzeti össztermékük 3 %-át, automatikusan fegyelmi eljárás elé néznek. Egy ilyen eljárás a szabályok szerint pénzbüntetéssel zárul. Ha következetesen végrehajtanák az érvényben lévő előírásokat, akkor olyan országokat is meg kellene büntetni, mint Németország, Franciaország és Olaszország. Ezért az EU legmagasabb rangú bürokratái is jobbnak látták, ha inkább a szabályokon enyhítenek, és nem a büntetéseket szabják ki. A tagállamok az Európai Bizottsággal kialakult vitájukat tehát a szabályok rugalmasabbá tételével próbálják megoldani. A vita jelenleg arról folyik, hogy milyen körülményeket kell figyelembe venni a büntetés kiszabásakor.

A tagállamok pénzügyminisztereiből álló tanács, az ECOFIN, már 2005-ben megvitatta Hans Eichel német pénzügyminiszter javaslatát, amely szerint a tagállamoknak egyértelmű hibákat kell elkövetniük gazdaságpolitikájukban ahhoz, hogy szankcióval lehessen őket sújtani. Javaslata szerint azt is figyelembe kell venni, hogy egy tagállam mennyit költ kutatásfejlesztésre, az Európai Unió költségvetésének nettó befizetője-e vagy sem, valamint más olyan egyedi körülményeket, mint amilyenek például Németország esetében a német újraegyesítés hatalmas kiadásai.

Ahhoz, hogy Magyarország az általa már 1991 óta folyamatosan átengedett pénzekből valamennyit visszakaphasson az Európai Uniótól, eleget kell tennie az EU által elfogadott konvergencia-programban vállalt kötelezettségeinek. Az ECOFIN, azaz az EU-tagállamok pénzügyminisztereiből álló testület, 2006. október 10-én 2008 helyett 2009-ig adott határidőt a nemzeti össztermék, vagy másnéven GDP-arányos költségvetési hiány csökkentésére. A konvergencia-program lényegében csak az Európai Unió által előírt pénzügyi előírásokhoz való közeledést jelenti, nem pedig azt, ahogyan azt a magyar társadalom többsége szerette volna, hogy Magyarország közeledjen az életszínvonal, az általános társadalmi viszonyok és az életminőség szempontjából is Európa fejlettebb országaihoz.

A magyar konvergencia-program 2008-ig terjedő aktualizált változatát 2005. december 1-jén nyújtotta be a magyar kormány. Már ez a változat is az Európai Unió Tanácsának ajánlásait követi, és elkötelezi magát a túlzott hiány kiigazításának 2008-ra kitűzött határideje mellett. Ekkor még arról volt szó, hogy a költségvetési hiányt a 2005-ös 6,1 %-ról 2008-ra 1,9 %-ra csökkentik. Ehhez azonban strukturális változtatásokra lett volna szükség, és itt pontosan meg kellett volna határozni a szükséges mennyiségi mutatókat ahhoz, hogy fel lehessen mérni a tervezett intézkedések rövid- és hosszútávú költségvetési hatásait. A program azonban nem határozott meg hosszútávú célkitűzést a költségvetési egyenlegre, és ilyen célkitűzésekre a költségvetési előrejelzéseiből sem lehetett következtetni. Ezért az Európai Unió Tanácsa nem találta elégségesnek a magyar kormány tervezett intézkedéseit, felszólította, hogy 2006. szeptember 1-jéig nyújtsa be konvergencia-programjának átdolgozott változatát. Ebben már azonosítani kellett a Magyarország hiánycsökkentési programjához szükséges konkrét és strukturális intézkedéseket.

Ezt a konvergencia-programot széleskörű társadalmi vita után kellett volna véglegesíteni. A kormány azonban igen rövid idő alatt készítette el. Felkért egy háromtagú konvergencia-tanácsot, amelynek tagjai Bogsch Erik, Simor András és Surányi György. A konvergencia-tanács véleményezésében a gazdasági egyensúly visszaállítását és a fenntartható gazdasági fejlődéshez fűződő érdekeket tartotta szem előtt. Leszögezték, hogy a rendelkezésükre álló szaktudás és információ nem volt elégséges ahhoz, hogy a konvergencia-program társadalmi hatásait részleteiben és kellő mélységgel elemezzék. Utaltak arra, hogy ennek a programnak a társadalom számára fájdalmasan magas ára van, mert az elmúlt évek hibás és összehangolatlan államháztartási jövedelem- és monetáris-politikája súlyos helyzetet teremtett.

A három szakértő abból indult ki, hogy az elmúlt hat év során a hivatalban lévő kormányok az ország hosszútávú fejlődését, európai felzárkózását és a tartós egyensúly követelményeit nagyrészt figyelmen kívül hagyó, számos tekintetben felelőtlen gazdaságpolitikát követtek. Ennek eredményeként Magyarország magas külső és belső pénzügyi egyensúlyi hiányt halmozott fel. Ennek gyors ütemű és haladéktalan felszámolása szükséges a gazdaság stabilitásának megőrzése és a további fejlődés biztosítása érdekében. A felzárkózáshoz vezető út azonban az államháztartás drasztikus korrekcióját igényli, amely méreteiben precedens nélküli és jelentős kockázatokat hordoz.

A szakértők szerint a program nem csupán az EU által megkívánt konvergencia-feltételeknek kíván eleget tenni. Egyidejűleg betekintést ad a kormány elképzeléseibe a magyar társadalom jövőjéről, az állam, valamint az állam működését finanszírozó, illetve az állam által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok és állampolgárok viszonyáról. A konvergencia-program tehát nem egyszerűen az ún. maastrichti kritériumok és a Stabilitási és Növekedési Paktum feltételeinek teljesítését tartja szem előtt. Ezeken túlmenően fontosnak tekinti a növekedés, a foglalkoztatás, a szociális biztonság és a politikai stabilitás szempontjait is. Más szóval a stabil demokrácia, a szociális biztonság, a tartós gazdasági növekedés és a magas szintű foglalkoztatás szempontjából is közeledni, azaz konvergálni akar az Európai Unió legfejlettebb térségeihez.

A kormány által felkért konvergencia-tanács tagjai az euró bevezetésével kapcsolatban megállapítják, hogy a program nem jelöli meg a közös európai valuta bevezetésének céldátumát. Egy ilyen céldátum megjelölése nem kötelező, de előnyös lehet, ha a tőkepiacok a kitűzött időpontot reálisnak fogadják el, és beépítik a forintkamatok jövőbeni mozgásáról kialakítandó várakozásaikba. Ez elősegíthetné a kamatszint gyorsabb csökkentését. Egy ilyen kamatcsökkenés pedig megtakarításokat eredményezne a költségvetés számára, azaz az államháztartási hiányt csökkenthetné. A csökkenő kamatok a gazdaság versenyképességét is javíthatnák. A szakértők a 2011 és 2013 közötti időpontot tartják reálisnak az euró-zónához való csatlakozás szempontjából.

A konvergencia-tanács tagjai hangsúlyozták, hogy nem rendelkeznek makrogazdasági adatbázisokkal és modellekkel, sem pedig ilyen típusú munkákra szakosodott elemzőkkel. Véleményüket saját ismereteikre, tapasztalataikra, valamint a kormány tagjaival és a pénzügyminisztérium, valamint az MNB szakértőivel folytatott konzultációkra alapozták.

A 2006. évi választások után létrejött kormány jelentős adóemeléseket jelentett be, és egyes adófajták kulcsait megemelte, továbbá új adófajtákat léptetett életbe, miközben korábbi adócsökkentő programját visszavonta. Ezek átmenetileg javíthatják az államháztartás egyenlegét, de ugyanakkor visszavetik a gazdaság növekedését. Döntéshozói úgy látják, hogy a bevezetett adóemelések nélkül nem lehetne végrehajtani a költségvetés szükséges kiigazítását. Ennek ellenére az adóemelések a gazdaság versenyképessége szempontjából kedvezőtlenek. A konvergencia-tanács ezért azt javasolta, hogy a kormány minél előbb úgy alakítsa át az adórendszert, hogy változatlanul hagyva az adózás nemzeti jövedelemhez mért arányos szintjét, csökkentse a jövedelemtípusú adókat és járulékokat, másrészt növelje a vagyon- és fogyasztási adók arányát az összes adóbevételen belül. Javasolták ezen túlmenően a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékrendszer radikális felülvizsgálatát.

Az államháztartás kiadásainak mérséklése érdekében olyan intézkedéseket javasolnak, amelyek gátat szabnak a kiadások jövőbeni növekedésének és így segítik elő a hiány további csökkentését, illetve alacsony szinten tartását. Elkerülhetetlennek tartják a közszférában megindult létszámcsökkentést, egyidejűleg szorgalmazták olyan átgondolt intézmény átalakítási folyamat beindítását, amely összekapcsolja a bérgazdálkodást a teljesítmény értékelésével, és elősegíti a teljesítményarányos javadalmazásra történő áttérést.

A konvergencia-tanács támogatta, hogy megszűnjék az áruk és szolgáltatások árának a piaci áraktól történő eltérítése, és csak a rászorulók részesüljenek közvetlen támogatásban. Az oktatás, az egészségügy és a nyugdíj reformjára vonatkozó tervek egyelőre nem alkalmasak arra, hogy azokból már most érdemi következtetéseket lehetne levonni. Az átalakítások főbb céljaival az állam és a polgárok közti viszony új meghatározásával, az öngondoskodás erősítésével, a magánszektor közfeladatok teljesítésébe történő bevonásával azonban egyetértettek. Fontosnak tartják az államháztartás hosszútávú egyensúlya szempontjából a nyugdíjrendszer egészének felülvizsgálatát. Sürgették az önkormányzati rendszernek a mainál hatékonyabb, takarékosabb régiós rendszerré való átalakítását. Ezt az egyensúly-javító intézkedések szempontjából is fontosnak tartották.

A konvergencia-tanács több kockázatra is kitért. Hangsúlyozta a kormány következetességének fontosságát, valamint azt, hogy a szükséges törvénykezési munka ne húzódjon el. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nehezen lehet felmérni a gazdasági szereplők reagálását az ilyen átfogó jellegű intézkedés-csomagokra. A program eredményessége iránt kételyeit fejezi ki az a megállapítása, hogy a konvergencia-programból nem tűnik ki: csökkenni fog-e az államháztartási hiány a 2009-et követő, vagyis a következő országgyűlési választásokat közvetlenül megelőző időszakban vagy sem? A kockázatok csökkentése érdekében javasolta, hogy a konvergencia-programban legyenek megfelelő tartalékok a kockázatok kezelésére. Óvnak attól is, hogy a parlamenti pártok az elkövetkező választásokon az ország anyagi helyzetét figyelmen kívül hagyó ígéretekbe kergessék egymást.

Azért ismertettük részletesen a konvergencia-tanács véleményét a kormány Brüsszelhez benyújtott konvergencia-programjáról, mert az valójában megkerüli azt a problémát, hogy a költségvetési hiány legfőbb oka a Magyarországra bevezetett hitelpénz, és annak hatványozott ütemben növekvő kamatterhei. Megbillentette a költségvetést az Európai Uniós tagságra való felkészülés, amely 2003-ig nettó 8866 milliárd forintba került, azaz, ha levonjuk mindazt, amit a PHARE, ISPA és SAPARD programok keretében az EU-tól kaptunk. 2004-től pedig az átengedett vám (áfa-val együtt), és az évi egyszeri tagdíj-jellegű befizetés miatt az EU-tagság 1449 milliárd forintot von el minden évben a magyar költségvetéstől. A költségvetési hiány további oka pedig a következmények nélküli kormányzati pazarlás, ugyanis a jelenleg érvényben lévő alkotmánytörvény nem teszi lehetővé, hogy pazarlásért felelősségre lehessen vonni a kormányzatot. Meg kell említeni negyedik okként a korrupciót, amelynek strukturális okai vannak. A pénzügyi és gazdasági túlhatalomhoz jutott érdekcsoportok partikuláris érdekeiket a korrupció legváltozatosabb formáival és technikáival konvertálják át politikai döntésekké.

A külkereskedelmi deficit legfőbb oka pedig az, hogy a túlprivatizált magyar bankrendszer és termelői gazdaság tőkejövedelme kiáramlik az országból. Ennek mértéke jelenleg 5 és 6 milliárd euró klözött mozog. Tovább rontják a külkereskedelmi mérleget a hazánkban működő különleges célú (off-shore) cégek, amelyek Magyarországot adóparadicsomnak használják, minimális adót fizetnek, ugyanakkor teljesen lerontják Magyarország pénzügyi mutatóit, amelyek ürügyet szolgáltatnak a nemzetközi pénzvilág intézményeinek (hitelminősítők, befektető-alapok, kereskedelmi bankok, Nemzetközi Valutaalap, Világbank, biztosítók stb.), hogy Magyarországot leminősítsék és a legkülönbözőbb pénzügyi hátrányokkal sújtsák.

Utoljára említjük, de elsőként is kiemelhettük volna, hogy az ország költségvetési és külkereskedelmi egyensúlyának a megbomlásában óriási felelőssége van magának az Országgyűlésnek. Hazánkban az a sajátos helyzet alakult ki, hogy az Országgyűlés rendszeresen és durván megszegi az érvényes alkotmánytörvényt. Ennek a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességnek óriási szerepe van abban, hogy az ország a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságba jutott.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 19. § (3) c) pontja előírja, hogy az Országgyűlés köteles meghatározni az ország társadalmi-gazdasági tervét. Az 1989. október 23-án kikiáltott köztársaságban az Országgyűlés egyetlen alkalommal sem tett eleget kötelezettségének, vagyis soha nem készített társadalmi-gazdasági tervet. Az Alkotmány idézett szakaszának d) pontjában pedig előírja, hogy az Országgyűlés köteles megállapítani az államháztartás mérlegét. Mivel soha nem készült társadalmi-gazdasági terv és államháztartási mérleg, ezért a magyar gazdaság alapvető kérdései nem kerültek megvitatásra az Országgyűlésben. Az Alkotmány szerint a főhatalom birtokosa a magyar nép, s annak politikai csoportosulásai. Mivel a legfőbb hatalom birtokosa, a magyar nép nem rendelkezik kellő információkkal és konkrét jogi eszközökkel és eljárásokkal ahhoz, hogy az Alkotmány által ráruházott szuverenitásával éljen, ezért semmilyen eszközzel nem rendelkezik arra, hogy a mulasztásos alkotmánysértést folyamatosan elkövető Országgyűlést és kormányt rászorítsa az Alkotmányban előírt kötelezettségei teljesítésére.

Az ismertetett konvergencia-program a magyar nemzet egészét érintő Európai Uniós kötelezettségvállalás. Valójában a következő évek költségvetéseiben szereplő célokat és fontos adatokat rögzíti, amelyhez majd hozzá kell illeszteni az adott konkrét költségvetés előirányzatait. Az elfogadott konvergencia-program értelmében csupán 2006-ban 38 olyan törvényt kellene elfogadni az Országgyűlésnek, amely azonban a már említett társadalmi-gazdasági terv, valamint külön államháztartási mérleg hiányában nem készülhet el. Legalábbis nem készülhet el az Alkotmányban foglalt előírásoknak megfelelően. A konvergencia-programról megállapította a konvergencia-tanács, hogy az elmúlt időszak hibás és összehangolatlan államháztartási jövedelem- és monetáris-politikája miatt különlegesen súlyos terheket rak a magyar társadalom vagyontalan rétegeire. A Tanács tagjai azonban nem rendelkeznek kellő tájékozottsággal ahhoz, hogy a programnak ezeket a súlyos társadalmi hatásait elemezhessék és értékelhessék. De nemcsak a háromtagú konvergencia-tanács nem rendelkezik ilyen információkkal és szakvéleményekkel, hanem a társadalom más szervezetei sem tudtak ilyet elkészíteni. Az Európai Unió Bizottságához beterjesztett konvergencia-program mégis azt állítja, hogy széleskörű társadalmi és politikai egyeztetés előzte meg elfogadását. Erre pedig már csak az idő szűkössége miatt sem volt lehetőség.

A konvergencia-program legnagyobb korlátja, hogy az csupán az államháztartás pénzügyi egyensúlyának a közelítésére szorítkozik. Ezt az egyensúlyt pedig az adók emelésével, az adófizetők körének bővítésével, valamint a közkiadások csökkentésével és bizonyos szerkezeti átalakítások megígérésével kívánja elérni. A kormány rendelkezik olyan szimulációs számítások készítésére alkalmas eszközökkel, amelyekkel a társadalmi hatások is felmérhetők lennének. Arról azonban, hogy készültek volna ilyen hatásvizsgálatok nem sikerült információt szerezni. A Magyar Adófizetők Országos Szövetségének vezetősége is megpróbált ilyen információkhoz jutni – sikertelenül. Ezért határozott úgy a MAOSZ vezetősége, hogy felkéri az országgyűlési képviselőket: élve a kormány feletti ellenőrző jogkörükkel, szólítsák fel a kormányt az elkészült hatásvizsgálati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára. Ebbe beletartoznak az államháztartás és a nemzeti számlák rendszerébe illesztett kimutatások is.

A MAOSZ-nak ez az igénye összhangban van az alkotmányossággal, mert az alaptörvény 4. § szakasza szerint a szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és más vállalkozók érdekeit. Az Alkotmány 61. § szakasza pedig kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismerésére és terjesztésére.

A konvergencia-program egyébként az Európai Tanács egy 1997-es, valamint az azt módosító 2005-ös rendeletét, azaz a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtását szolgálja. E rendelkezések írják elő, hogy a költségvetési egyenlegeknek egyensúly-közeli helyzetben kell lenniük, vagy többletet kell kimutatniuk. Ezekkel a rendelkezésekkel az a probléma, hogy olyan államháztartási pénzügyi normákra szorítkoznak, amelyek figyelmen kívül hagyják a tagállamok társadalmi és gazdasági viszonyai közötti igen jelentős különbséget.

 

Dübörög vagy stagnál a magyar gazdaság?

 

A magyar gazdaság különböző szektorainak rendkívül eltérő a helyzete. A pénzügyi szektor bruttó hozzáadott értéknövekedése az elmúlt években 15 % körüli volt. Az érték-előállító termelői szektor, vagyis a vállalatok növekedése mindössze 5 %. A társadalom munkavállalóinak túlnyomó többségét alkotó lakossági és kisvállalkozói szektor növekedése viszont 0,8 % volt, azaz az 1 %-ot sem érte el.

A pénzügyi szektor nagyarányú növekedése eredményeként e szektor gazdasági szereplőinek a jövedelme évi 32 %-kal, vagyona pedig évi 15%-kal nőtt. 1990-től számítva átlagosan 20 %-os profitnövekedést ért el a pénzügyi szektor. Ugyanerre az időre vetítve a termelői szektor átlagos növekedése mindössze évi 2,7 %, mert volt néhány olyan év, amikor a nemzeti össztermék jelentősen csökkent az 1989. évihez képest. Arra kérdésre tehát, hogy dübörög-e a magyar gazdaság, azt válaszolhatjuk, hogy az értéket elő nem állító, csak a termelői szektor által megtermelt értéket elosztó és azt a maga számára átcsoportosító pénzügyi szektor dübörög. Az értéket előállító vállalati szektor pedig a kelet-európai átlag alsó szintjén növekszik. Ez nem stagnálás, de semmi esetre sem dübörgés. Az állampolgárok és a kisvállalkozók vagyona pedig lényegében stagnál, mert növekedése még az évi 1 %-ot sem éri el.

Bogár László közgazdász egyetemi tanár „Rendszerkritika” címen az Interneten is olvasható írásában a magyar társadalom és gazdaság helyzetét 2006-ban válságosnak ítéli. Álláspontja szerint 1990 óta Magyarországon nem demokrácia és jogállam van, hanem bizonyos értelemben a reálszocialista rendszer diktatúrájánál hatékonyabb pénz-diktatúra. A globális hálózatok hatalomgazdasága diktál, és hatalmát a mindenkori kollaboráns kormányokon keresztül gyakorolja. Az országot irányító érdekcsoportok ezt lényegében tudják. A nekik juttatott előnyökért azonban hallgatnak erről. A mindenkori magyar kormányok 1990 óta kiszolgálták a globális hálózatok diktátumait.

Bogár professzor az SZDSZ-t nem tartja kollaboráns politikai erőnek, mert ezt a pártot a globalizmus közvetlen magyarországi képviselőjének tekinti. Az SZDSZ minden politikai alakzatban, tehát a mindenkori kormányokban is meghatározó szerepet töltött be. Ezt Bogár a szovjet szakértők szerepéhez hasonlítja, akik a korábbi rendszerben minden stratégiai intézményben jelen voltak háttér-irányítóként egészen az 1970-es évek végéig.

A globális erők alapvető intézményei előszöris a kényszerítő hatalomként működő multinacionális cégek, a nemzetközi korporációk. A globális erők második alapvető intézményét alkotják a fegyelmező hatalomként működő Nemzetközi Valutaalap, Világbank, az auditáló és konzultáns cégek, a hitelminősítők, a befektetési alapok, és a központi bankok rezidensei. A globális erők harmadik nagy csoportját a véleményhatalmat gyakorló intézmények alkotják. Ide tartoznak az értelmező és tematizációs hatalomként működő tömegtájékoztatási intézmények, a globális korporációs-médiumok és hazai képviselőik. Ez a három intézményrendszer felelős azért, hogy a globális hatalomgazdaság helyi kifosztó elitje a magyar társadalom erőforrásait kiszivattyúzó pénzügyi hidraulikát rendeltetésszerűen működtesse.

A nemzetnek nevezett társadalom közös szükségleteit, érdekeit és értékeit képviselő állam helyére a szervezett pénzhatalom rendelkezésére álló szolgáltató állam lépett. Ennek egyik fő feladata, hogy adott esetben féken tartsa a lázadni merészelő bennszülöttek páriatársadalmát. Magyarországon eddig erre nem nagyon volt szükség, mert a kommunista diktatúra évtizedei alatt sikerült annyira átmosni a magyar lakosság tudatát, hogy a magyarul beszélő emberek zöme már nem képes közösségként felfogni magát, és nem alkot szerves nemzeti közösséget.

A demokratikus véleményhatalom nem működik a korporációs tömegtájékoztatás túlsúlya miatt. A társadalomnak az a része, amelyik még artikulálni tudja saját érdekeit, semmilyen formában sem jut az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás eszközeihez. Az, aminek tanúi lehetünk többek között a fővárosi és a vidéki tömeggyűléseken 2006 őszén úgy is felfogható, hogy az antidemokratikus 5%-os küszöbbel az Országgyűlésből kirekesztett és a lakosság mintegy felét kitevő rétegek, az ókori agórához hasonló fórummal - egy fajta magyar Hyde-parkkal - akarták pótolni a demokratikus önkifejezés hiányzó eszközeit és szintereit. A nyilvánosság ez utolsó fórumairól is kiszorított polgárok számára már csak a saját lakásuk maradt meg a szólás-és gyülekezési szabadság biztonságos gyakorlására.

Visszatérve Bogár László említett írásához, a szerző megállapítja: „Veszedelmes és hamis minden olyan állítás, amely szerint a demokráciában és jogállamban nem lehet hazudni, és ezért Gyurcsány Ferencnek mennie kell. Csakhogy az az aprócska tény, hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak, hogy nem megy, hanem még büszke öntudattal fejti ki, hogy a globális tőke gátlástalan kiszolgálását mindennél előbbre valónak tartja, mintha arra utalna, hogy az egész általa megrendezett kiszivárogtatás csak azt a célt szolgálta, hogy most már nyíltan és cinikusan lehessen kimondani, hogy itt diktatúra van. De nem Gyurcsány Ferenc személyes diktatúrája, ahogyan ezt a hírmagyarázók beállítják. Aki tehát beéri azzal, hogy Gyurcsány Ferencnek mennie kell, vagy akár azzal, hogy új választást kell kiírni, az a globális birodalmi diktatúra fenntartása és még leleményesebb üzemeltetése, tehát a nemzet hatékonyabb kifosztása mellett foglal állást.”

Több társadalomkutató is úgy látja, hogy a magyar társadalom számára a túlélésre az egyetlen esélyt a rendszerváltás egész rendszerének illegitim diktatúrává nyilvánítása jelentené, valamint annak kimondása, hogy nem elég kormányt váltani, hanem a rendszert magát kell megváltoztatni.

 

Hogyan segíthet magán a magyar társadalom?

 

A magyar értelmiség legjobbjai a reformkori magyarok példája nyomán kezdeményezték az országban uralkodó válság megoldására Országos Civil Fórum összehívását. 2006. szeptember 24-én közzétett nyilatkozatukban megállapítják, hogy a kormányzó pártok tudatosan félrevezették választóikat, majd pedig választási ígéreteikkel homlokegyenest ellenkező program megvalósításába kezdtek. A botrányt azonban a miniszterelnök egzaltált és trágár beszédének napvilágra kerülése váltotta ki. A Civil Fórum kezdeményezői (köztük Gazsó Ferenc, Lányi András, Náray-Szabó Gábor) szerint a miniszterelnök és kormánya politikai programját kell elutasítani, mert az alkotmányos alapelveket sért, téves helyzetértékelésen alapul és katasztrofális következményekkel járhat. A klientúraépítés költségeit, a multinacionális cégeknek nyújtott kedvezmények árát, a felelőtlen költségvetési politika deficitjét a kormány az ország lakóira akarja hárítani. Az államháztartás egyensúlyát a közjavak és közszolgáltatások kiárusításával próbálja megteremteni. Mindez azonban a kulturális és természeti erőforrásait felélő gazdálkodást nem szünteti meg, s így a hiányt egyre növekvő mértékben újra előállítja.

A Civil Fórum kezdeményezői a válság okait azonban mégsem a pénzügyi és gazdasági tényezőkben látják, hanem azt erkölcsi természetűnek tekintik. A jelenleg kormányzó érdekcsoportok azt akarják elhitetni a társadalommal, hogy a demokrácia fennmaradhat a hazugság, a félelem és a gyűlölet légkörében. A magyar társadalom tehetetlenül tűrte a nyilvános beszéd elaljasodását és az országos méreteket öltő korrupciót. A gazdasági, kommunikációs és végrehajtó hatalom összefonódása mérhetetlen pazarláshoz, önkényhez és szélsőségesen igazságtalan viszonyokhoz vezetett. A reálszocialista pártállam örökségén osztozkodó érdekcsoportok az integrált hatalmi vezetőréteg, köztük a politikai elit, kicsúszott a társadalom ellenőrzése alól.

E sorok írója egyetértve a fentiekkel még a következőre szeretné felhívni a figyelmet. Az az alkotmánynak nevezett alaptörvény, amely lehetővé tette hazánkban a magyar történelemben eddig példa nélkül állóan igazságtalan és szélsőséges vagyoni viszonyok kialakulását, változtatásra szorul. Ennek szerves részét képezi a teljesen elhibázott választási törvény megváltoztatása is. Az 5 %-os szabály bevezetésével, valamint az ésszerűtlenül magas ajánlói létszámhoz kötött jelölés szabályaival ugyanis lehetetlenné tették a népszuverenitás érvényesülését, és helyébe a pártszuverenitást tették. Ténylegesen a pártok sem szuverének, legfeljebb a pártgépezetek, de méginkább a pártgépezeteket irányító szűk és zárt vezetőcsoportok, amelyek áthatolhatatlan klikkenként funkcionálnak. Azaz demokrácia címén csupán néhány szűk csoport akarata érvényesülhet, és ez nevetségessé teszi a népszuverenitást, amire az alkotmány hivatkozik.

A népszuverenitás elvétele tette lehetővé, hogy az az országgyűlés, amelynek ma 2/3-os többséggel egyedül van joga a hibásnak bizonyult alaptörvény megváltozatására, illetve népi alkotmányozás keretében meghozott alkotmányra való kicserélésére, maga is folyamatosan megszegi ezt az alkotmányt. Ugyanis nem tesz eleget azon alkotmányos kötelezettségének, hogy elkészítse az államháztartási mérleget, és legalább utólag elszámoljon a társadalomnak a társadalom közös tulajdonát képező nemzeti vagyon sorsáról, és arról, hogy mire fordította a nemzeti vagyon befolyt ellenértékét. Ha ugyanis ezt megtenné, akkor nyilvánvalóvá válna, hogy nem a magyar társadalom túlfogyasztása és túlzottan magas bérei okozták a jelenlegi pénzügyi és gazdasági egyensúlytalanságot, hanem a közvagyon rendkívül olcsó kiárusítása, valamint az ország szükségtelen eladósítása, hiszen a magyar állam a nemzetközi pénzvilág követelésére fölöslegesen mondott le a saját nemzeti valuta kibocsátásáról és használatáról.

Itt utalunk rá, hogy a magyar állam a nemzetközi pénzügyi közösség kívánságára már csak akkor bocsát ki forintot, ha kamatozó deviza-hitelpénz érkezik külföldről az országba. Ezáltal a ma forgalomban lévő forint már nem magyar pénz, hanem magyarosított külföldi deviza, hitelpénz, amiért egyre növekvő kamatterhet kell viselni. Ez teljesen fölösleges, hiszen a magyar gazdaság folyamatainak közvetítését az állam által ingyen kibocsátható kamatmentes pénz is el tudná látni. Ha az országgyűlésben nem ettől a pénzvilágtól közvetve vagy közvetlenül függő érdekcsoportok foglalnának helyet, hanem a szuverén magyar nép független képviselői, akkor nyilvánvaló, hogy sem az ország mértéktelen eladósítására nem került volna sor, sem pedig a nemzeti vagyon nagyrészt külföldieknek történő átadására – játékpénzért.

 

Miért nem jelenthet megoldást a Gyurcsány-csomag kényszer-végrehajtása?

 

A magyarországi válság jéghegyének a tüntetések csak a csúcsát képezik. Ez a jéghegy maga a globális hatalmi rendszer, amely Magyarországon, mint a világszintű pénzimpérium egyik kis kelet-európai tartományában, szintén berendezkedett. Magyarországon 1990 és 2005 között az egy keresőre jutó reálbér 1,5 %-kal nőtt, vagyis ennyivel növekedett a tőketulajdonnal nem rendelkező vagyontalan többség részesedése az általa megtermelt jövedelemből. A nemzeti össztermék, azaz a GDP növekedési üteme évi átlagban mintegy 2,2 %-ot ért el. A magyar gazdaságban ma már meghatározó szerepet betöltő multinacionális vállalatok adózás utáni nyeresége azonban évente több mint 20 %-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaságban van egy olyan szereplő, amely abszolút fölényre tett szert, és mindent diktálhat. A gazdaságban tehát hatalmi gazdaság, azaz pénzügyi diktatúra érvényesül. És ez a pénzügyi önkényúr megengedte magának, hogy miközben profitja évi 20 %-kal növekedett, az adója csak évente 2,5 %-kal növekedjék.

Gazdasági túlhatalommal rendelkező multinacionális cégek a magyar munkavállalóknak csak a 15 %-át foglalkoztatják, de mivel az ún. beszállítói piramis csúcsán állnak, gazdasági kényszerítő-hatalmat jelentenek a többség számára. A bérek alakulását döntően ők szabályozzák, s ennek eredménye az, hogy az egy keresőre jutó reálbér 2008-ban esetleg azonos lesz az 1978-as szinttel. Azért, mert a Gyurcsány-csomag megszorításai ismét visszavetik a reálbéreket. A multinacionális korporációk az államot nyomás alatt tartva kicsikarták, hogy az őket terhelő adók 1990 és 2005 között a harmadukra csökkentek, és ezzel 15 év alatt 80 milliárd dollár extraprofithoz jutottak Magyarországon.

Hasonló nagyságrendű többletforráshoz jutottak a számukra előnyös, mélyen áron aluli közvagyon-kiárusítással, a kikényszerített liberalizációval. Ez, valamint a forgalomban lévő pénzmennyiség tudatos csökkentése, csődbe juttatta az egyébként jól működő magyar vállalatok tömegeit. A forgalomban lévő pénz mennyisége nem érintette a nemzetközi nagyvállalatokat, hiszen azok külföldi pénzintézetekkel, kereskedelmi bankokkal állnak kapcsolatban, és onnan fedezik finanszírozási igényeiket. Megszilárdította a multik pénzügyi helyzetét az is, hogy a különböző állami juttatások és kedvezmények fő haszonélvezői is ők voltak.

Ismét utalunk rá, hogy a magyar nemzeti vagyon értéke 1990-ben - mai áron számolva -  mintegy 150 milliárd dollár, az állam nettó adóssága pedig 30 milliárd dollár volt. 2005-ben az állam nettó adóssága elérte a 70 milliárd dollárt, a közvagyon viszont már csupán 30 milliárd dollárt tett ki.  Másfél évtized alatt tehát a magyar közvagyon 160 milliárd dollárral csökkent. Ezt az óriási összeget a multinacionális vállalatok és pénzintézetek - erőfölényükkel visszaélve - vették el a magyar társadalomtól. Nem csoda, hogy ezek után a magyar társadalom és a magyar társadalom képviselője, az állam, csődben van. A vagyonvesztésnek és az eladósodottságnak, azaz a jelenlegi válság valódi okának ez a vagyon- és jövedelemelszívási mechanizmus az oka. Amíg ez a mechanizmus működik, addig semmiféle egyensúlyt nem lehet helyreállítani Magyarországon.

 

Hatalomgazdaság és demokrácia nem fér össze

 

Magyarországon jogilag demokratikus rendszer van, formailag jogállam és piacgazdaság. Ténylegesen azonban a magánpénz-monopólium ernyője alatt néhány globális óriásvállalat erőfölényére épülő hatalomgazdaság működik, azaz monopolgazdasági rendszer van, amelyet a magyarországi kollaboráns vezető csoportok működtetnek a globális pénzimpérium és a saját maguk javára. A magyar költségvetési és külkereskedelmi hiány legmélyebb oka az, hogy ez a globális hatalomgazdaság gátlástalanul érvényesítheti önzését, és ma már olyan mértékben vonja el a magyar társadalom erőforrásait, hogy az már önmaga elemi szintű újratermelésére sem képes.

Az állam és a lakosság valójában annak érdekében adósodott el, hogy továbbra is magas színvonalú és rendkívül olcsó munkaerővel lássa el az itt tevékenykedő nemzetközi cégeket. Azt a lakosságot, amely meghozta ezt az áldozatot, most újabb hatalmas pénzügyi elvonásokkal büntetik. Ez lényegében a jelenlegi kormány megszorító csomagja. A jelenlegi hatalmi gazdaság viszonyai közepette csak olyan politikai erő lehet kormányképes, amelynek a pénzimpérium döntéshozói megengedik, hogy kormányra kerülhessen, ha kész engedelmesen teljesíteni utasításait. Ezt a kormányzati pozícióra pályázó politikai vezetőcsoportok, pártok nyíltan nem mondhatják meg a választóknak, hiszen akkor azok nem választanák meg őket. A közéleti hazudozás és félrevezetés strukturális oka a fennálló viszonyokban keresendő. A közéleti hazudozással ugyanaz a helyzet, mint a korrupcióval, azaz rendszerbeli oka van. A túlzott erőfölényhez jutott pénz- és korporációs hatalom ezt a fölényét a korrupció és közéleti félrevezetés legváltozatosabb technikáival változtatja át politikai döntésekké.

Mindebből az is következik, hogy az éppen kormányon levő és a kormányon nem lévő politikai csoport – szinte borotvaélen táncolva - kénytelen a magyar társadalom reprodukciós érdekei és a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia követelései között politizálni. Ez pedig nem megy a társadalom félrevezetése, a közéleti hazudozás szinte gátlástalan alkalmazása nélkül.

 

Kormányváltás helyett rendszerváltást!

 

Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi pénzimpérium és magyarországi provinciájának társadalma között új alku - új társadalmi szerződés - megkötésére van szükség. Ma Magyarországon szinte minden politikai erő a társadalom reprodukciós érdekei és a multinacionális vállalatok, valamint a nemzetközi pénzvilág hatalmi érdekei között vergődik. Ebben a kettős szorításban kényszerül arra, hogy dezinformáljon, és szinte minden irányban hamis tájékoztatást adjon. Gondoljuk csak meg, hogy a második szociál-liberális kormányzat nemcsak a magyar lakosságnak, de az EU irányító szerveinek is a valóságnak nem megfelelő tájékoztatást adott.

A válság tehát csak a rendszerváltás egészének korrekciójával oldható meg. Ehhez szükség van a külső és belső irányítócsoportok, a magyar politikai és gazdasági vezetőréteg, az EU döntéshozó intézményei, a nemzetközi pénzvilág globális intézményei, úgymint a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, a nemzetközi hitelminősítők, valamint a nemzetközi közvéleményt formáló globális tömegtájékoztatás képviselőinek a megállapodására.

Erre a rendszer-átalakításra – amit nevezhetünk akár a rendszerváltás nagy rekonstrukciójának is – azért van szükség, mert az Magyarországra telepített pénzügyi és gazdasági struktúrák minden évben kiviszik a magyar társadalom által megtermelt jövedelmet profit, kamat, adósságszolgálat, tőzsdei árfolyamnyereség formájában. Az így távozó össz-jövedelem átlagban évi 15 milliárd dollárt tesz ki. Ezt a jövedelem-kivonást a kelet-európai mércével is példa nélkül álló túlprivatizálás, és a nyomában kialakult abnormális tulajdonviszonyok teszik lehetővé. A magyar társadalom teljesen vagyontalanná tett túlnyomó többsége nem rendelkezik tőkejövedelemmel ahhoz, hogy piaci árakon magára vállalhassa a biológiai és társadalmi reprodukciós rendszerek költségeit. Ahhoz, hogy rá lehessen terhelni piaci árakon az egészségügy, az iskolaügy, a társadalombiztosítás költségeit az EU átlagának megfelelő jövedelmekhez kellene juttatni. Azaz a munkabérek és a reáljövedelmek terén is konvergenciára lenne szükség, nemcsak a pénzügyi terhek viselése terén. Ilyen konvergencia-terv egyelőre nem készült, és elképzelések sincsenek ezzel kapcsolatosan.

Egy ilyen a rendszer alapvető struktúráit is érintő korrekció nélkül feltartóztathatatlan a magyar társadalom gyorsított leépülése, bomlása. A vagyontalan és százezres nagyságrendben munkanélküli magyaroknak már nincs hová hátrálniuk, mert tartalékaikat teljesen felélték. További megterhelésük megszorításokkal, többletadóztatással és más jövedelem-elvonásokkal képtelenné teszi őket az alapvető biológiai- és szakképzettségi-szint reprodukálódásra. Ezt a helyzetet azok is érzik, akik megfelelő információ hiányában ezt így nem tudják megfogalmazni. Mivel a közbeszéd fórumai, elsősorban a tömegtájékoztatási eszközök, csaknem kizárólag a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia, valamint belföldi komprádor és kollaboráns kiszolgálói kezében van, így a társadalom túlnyomó többsége nem jut szóhoz a közbeszéd fórumain.

A pártok sem alkalmasak a közérdek teljes spektrumának képviseletére, mivel a pénz- és korporációs oligarchia a pártgépezeteket is - elsősorban azok irányítóit - függő helyzetben tartja, illetve óriási nyomást gyakorol rájuk. A jelenlegi alkotmány nem ad lehetőséget a társadalomnak arra, hogy befolyást gyakoroljon választott politikai képviselőire sem országos, sem regionális szinten, mert egy-egy ciklusban a választott képviselők teljesen függetleníteni tudják magukat a választóiktól. A választások során tett ígéretek nem kötelezőek és az azokat megszegő képviselők nem hívhatók vissza vagy nem sújthatók bármilyen egyéb hátránnyal.

Éppen ezért a 2006 szeptemberében és októberében kibontakozó politikai gyűlések - mind a fővárosban, mind vidéken - a közakarat formálásából kiszorított hátrányos helyzetű tömegek erőfeszítése volt arra, hogy ők is beleszólhassanak a politikába, és az ne legyen kizárólag az integrált hatalmi elit privilégiuma. Ahogyan már kifejtettük, a budapesti Kossuth tér és a vidéki városok közterei így egyfajta „agora-pótlékok” voltak a szólásszabadság alapjogának a gyakorlására, amelytől a politikai elit ténylegesen megfosztotta a magyar állampolgárokat. Egyetlen olyan tévé vagy rádió sem létezik ma Magyarországon, ahol a társadalom többségének szükségleteit, érdekeit és értékeit kifejező – de a pártok kényszerzubbonyát magukra nem húzó – társadalmi csoportok képviselői súlyuknak megfelelően megszólalhatnának, akárcsak úgy, mint a kerekasztal-beszélgetések résztvevői. Ezeken az ún. kerekasztal-beszélgetéseken valójában mindig csak a szociál-liberális oldal különböző árnyalatait képviselő közvélemény-formálók gyakorolják a nekik átengedett véleményhatalmat. A közéleti információs szférában kemény véleménydiktatúra érvényesül. Ez jól kiegészíti a pénzügyi és gazdasági szférában érvényesülő hitelpénz-diktatúrát.

Az előzőekben felsorolt jövedelemelszívő és véleményformáló struktúrákat a nemzetközi pénzvilág, valamint intézményi képviselői működtetik. Ezek a jövedelemelszívó szivattyúk eddig óriási jövedelemhez juttatták a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchiát és hazai csoportját. Ha a pénzvilág továbbra is igényt tart erre a hatalmas jövedelemre, akkor neki is felelősséget kell vállalnia azért, hogy a magyar társadalom reprodukálódni tudjon, és továbbra is olyan „tyúkként működhessen, amely dollármilliárdok formájában tojja az aranytojásokat” évről-évre, azaz fenntartható módon a nemzetközi pénzvilág és intézményei számára. Ebből következik, hogy a nemzetközi pénzvilágnak és intézményeinek engedményeket kellene tenni a magyar társadalom számára, méghozzá a saját jól felfogott érdekeire való tekintettel.

Ezért a rendszerváltás korrekciójának lényege csakis az lehet, hogy a nemzetközi pénzvilág globális szereplőit a magyar közélet képviselői valamilyen módon jobb belátásra bírják nemcsak a magyar társadalom, de a pénz- és korporációs oligarchia hosszútávú stratégiai érdekeire tekintettel is. Ez természetesen átmenetileg profitcsökkentéssel is járhat, de ez olyan befektetés lenne, ami hosszútávon busásan megtérülne, mert elősegítené a magyar társadalom általános reprodukciós válságának megoldását. Hangsúlyozzuk, hogy ezt a válságot nem a magyarok túlzott fogyasztása, nem a „mértéktelen” jóléti kiadások és a túlságosan megszaladt munkabérek okozták, hanem a nemzetközi pénzvilág túlméretezett és határokat nem ismerő profitéhsége, túlságosan gyors gazdagodási igénye és kíméletlen gyakorlata.

A jelenleg erőszakolt neoliberális gazdaságpolitika olyan megoldási recepteket kényszerít továbbra is a magyar gazdaságra és társadalomra, amelyek nem alkalmasak a rendszerváltás valódi hibáinak a strukturális megreformálására. Az Európai Unió is felelős azért, hogy ez a Nobel-díjas Joseph E. Stiglitz által is teljesen elhibázottnak minősített gazdaságpolitika folytatódhat. Az Európai Unió Bizottsága a magyar konvergencia-program értékelése során csak azt tartotta szem előtt, hogy Magyarország a nemzetközi pénzügyi közösség valamennyi kívánságának eleget tegyen, és pénzügyi mutatóiban konvergáljon. Magyarország azonban nemcsak pénzügyi mutatókkal rendelkezik, hanem olyan komplex társadalmi-gazdasági problémákkal, amelyeket csak komplex társadalmi, gazdasági, pénzügyi tervekkel lehet megoldani. Ha Magyarországnak csak úgy kell teljesítenie a nemzetközi pénzvilág elvárásait, hogy megoldatlanul maradnak saját reprodukciós problémái, akkor a pénzügyi konvergencia-program hosszútávon kudarcra van ítélve.

A neoliberális pénzügyi és gazdasági stratégia erőltetése kényelmes, de teljesen egyoldalú és elhibázott. Lényegében azonosul a globális hatalom képviselőinek azzal a nézetrendszerével, hogy tovább lehet folytatni a jövedelem átcsoportosítását a munkától a tőke irányába. Ez csak azoknak a pénzügyi befektetőknek az érdeke, akik a magyar nemzeti vagyont beolvasztották a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia globális részvényvagyonába, és e cél érdekében rövidlátó módon és gátlástalanul kifosztották a magyar társadalmat. Ez az eljárásuk válsághoz vezetett, és e válság következményeit is arra a teljesen vagyontalanná tett magyar társadalomra próbálják áthárítani, amelynek – mint említettük – már nincs hová hátrálnia.

Az ily módon erőltetett neoliberális pénzügyi-gazdasági program azon a túlhaladott feltételezésre alapul, hogy a piaci folyamatok önmagukban hatékony kimenetelhez vezetnek, mindössze arra van szükség, hogy az állam drasztikus módon – öncsonkítással felérő mértékig – számolja fel magát, megszüntetve a nélkülözhetetlen állami beavatkozást, amelyek nélkül fontos társadalmi problémák nem kezelhetőek. Így többek között nem érhető el az a gazdasági növekedés, amely munkához juttathatná a többszázezer munkanélküli magyar állampolgárt.

 

Valóban a jövedelem kiáramlásának kell fenntarthatónak maradnia?

 

Surányi György, aki két cikluson keresztül a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt és jelenleg a BancaIntensa Group közép- és kelet-európai regionális igazgatója, egyetemi tanár, a Polgári Szemle 2006. szeptemberi számában írja, hogy „Bármilyen hosszútávon fenntartható növekedésnek szilárd külső egyensúlyon (azaz a jövedelem kiáramlásának a fenntarthatóságán, D. J.) kell alapulnia. Egy-egy ország gazdaságpolitikáiban a mozgásteret a külső egyensúlyi helyzetnek kell meghatároznia. A nemzeti gazdaságpolitikáknak figyelembe kell venniük a hagyományokat, azt, hogy mennyire hajlandók a háztartások és az üzleti szektor pénzügyi eszközök formájában megtakarítani. Azokban az országokban, ahol hagyományosan nagy a megtakarítási hajlandóság, természetesen egészen másként alakul a fenntartható külső pozíció – valamint a fenntartható költségvetési pozíció is –, mint a hagyományosan alacsony megtakarítási hajlandósággal jellemezhetőkben. Ezért még az euró-övezeten belül is képtelenség a különféle országokra ugyanazokat az egyszerű, számszerűsített szabályokat alkalmazni. Valószínűleg ennek következtében ellentmondásos a költségvetések középtávú ciklikus kiegyensúlyozásának követelménye.”

Surányi azt a nézetét, hogy egy ország gazdaságpolitikájában a legfontosabb meghatározó tényező a külső egyensúlyi helyzet, a Maastrichti Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum elemzése kapcsán írta le. Surányi szerint az euró e két fontos uniós dokumentum ellenére sikert aratott. Úgy látja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumnak a fenntarthatóság elvén kell alapulnia. Nagyon is sokat mondó az az álláspontja, hogy egy-egy ország teljesítményének legfőbb kritériuma a külső egyensúly kell, hogy legyen az Európai Unió tíz új tagállamával szemben (ezek közé tartozik Magyarország is), s amelyeknek hamarosan, vagyis a nem túl távoli jövőben, csatlakozniuk kell a Gazdasági és Monetáris Unióhoz. A Paktum jelenlegi formájában e tíz új csatlakozó tagállamhoz szigorúbb, mint az euró-övezeten belüli tagállamokhoz. E szigorúság az előírt kritériumokban nyilvánul meg. Ezek merevsége pedig éppen a felzárkózási időszakban fogja vissza növekedési potenciáljukat.

Surányi úgy véli, hogy az euró a 21. század nagy álma. Jelenleg tizenkét állam közös fizetőeszköze, de a jövőben 25 állam közös valutája lehet. Az euró megalkotói egy jól átlátható és ellenőrizhető pénzügyi rendszert akartak, amely azonban - Surányi szerint -   túlzottan mesterkéltre és következetlenre sikerült a gyakorlatban. Emiatt az ár és költségvetési stabilitás szigorú és szűk értelmezése, valamint a már említett Stabilitási és Növekedési Paktum aláássa valamennyi EU-tagállam növekedési potenciálját.

Surányi az euró érdekében kialakított gazdaságpolitikai keretek főbb ellentmondásait a következőkben látja. Először is a Maastrichti Szerződésben megfogalmazott egyetlen ismérvet sem támaszt alá komoly elméleti háttér. Mind a Szerződés, mind a Paktum a költségvetési politika számaira összpontosít. A makrogazdaságot azonban nem lehet a költségvetés minőségi szempontjainak figyelembevétele nélkül értékelni. Egyensúlyi helyzetet mutató költségvetés is lehet hibás, ugyanakkor akár 4 %-os GDP arányos deficit is lehet megalapozott reformok végrehajtására alkalmas és tükrözhet alaposan átgondolt politikákat is, olyanokat, amelyek hosszabb távon megteremtik a fenntartható és növekedési pályán mozgó gazdaságot.

Surányi fejtegetései azért figyelemre méltóak, mert új megvilágításba helyezik a második Gyurcsány-kormány által beterjesztett konvergencia-programot. Ezt ugyanis az EU illetékesei úgy fogadták el, hogy nem értékelték a költségvetési politika minőségi szempontjait. Surányi sem ért azzal egyet, hogy az euró alapítói a hangsúlyt csak a makrogazdasági politika költségvetési oldalára helyezték. Surányi – mint már utaltunk rá – azt hangsúlyozza, amivel ténylegesen minden makrogazdasági politika szembesül, vagyis az az igazán fontos, hogy a külfölddel szembeni pozíció fenntartható maradjon. Ez magyarul azt jelenti, hogy a nemzetközi pénzügyi közösség fenntartható jövedelmének kell minden egyéb követelményt alárendelni.

Ezért tehát a külső egyensúlyt kell kézben tartani. A költségvetési, a jövedelmi és a monetáris politikák feladata olyan helyzet létrehozása, amely elvezet az „egészséges” külső egyensúlyhoz. Erre építhetők fel a makropolitikák. Surányi ezért teszi a külső egyensúly finanszírozását az elemzés tárgyává. A folyó fizetési mérleg pozíciója, deficitje addig tartható fenn, amíg a tőkemérlegben a nem adósságjellegű tőkebeáramlások – például a külföldi működő tőke befektetései, az elért nyereség újra befektetése és az EU-ból érkező pénzátutalások - erre fedezetet nyújtanak.

A Gazdasági és Monetáris Unió tagságára pályázó országok számára - különösen Közép-Kelet-Európában - a Maastrichti Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása rendkívül ellentmondásos. Ezen országok növekedési üteme jelentősen meghaladja az euró-zóna országainak növekedési ütemét, ezért az optimális infláció is szükségszerűen magasabb. A Szerződés és a Paktum mesterkélt szabályainak az alkalmazása – Surányi véleménye szerint – aláásná lehetséges növekedési ütemüket. Mivel pedig ez az ütem magasabb, termelékenységük is gyorsabban nő, ezért valutáik reálértékben fel fognak értékelődni. Ilyen körülmények között pedig nem lehet egyidejűleg megfelelni az árfolyam-stabilitási és az inflációs követelményeknek.

 

A 2007. évi költségvetés parlamenti vitája

 

A parlamenti vita tévés és rádiós közvetítéseit hallgatva elsősorban az tette rám a legfőbb benyomást, hogy mennyire nem a lényegről van szó. Ez különösen akkor szembetűnő, ha olyan szakértők elemzéseit olvassuk, mint Pavics Lázár, aki több évtizeden át volt a Pénzügyminisztérium vezető beosztású munkatársa.

Pavics szerint a 2007. évi előirányzatok a 2006. évi várhatóhoz viszonyított változása szempontjából az egyik legfontosabb mutató, hogy 2007-ben az infláció felerősödik, mert éves átlagban 6,2-es mértékű lesz. Ha azzal is számolunk, hogy az infláció mértékét alultervezték, úgy, mint 2006. év esetében, akkor a változások a következőképpen alakulnak: a kiadások végösszege nominálisan kifejezve 12957,9 milliárd forint. Ez 457 milliárd forint növekedést jelent. A magas infláció miatt a kiadások reálértéken számítva 300 milliárd forinttal csökkennek 2006-hoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az összes elvonás 775 milliárd forintot tesz ki. Ezen túlmenően az egyéb megszorítások még tovább csökkenthetik a kiadást. 2007-ben 1 %-nyi inflációs növekedés további 125 milliárd forint kiadáscsökkenést jelent az államháztartás számára. Az állami bevételek végösszege 2007-ben eléri 11 204,6 milliárd forintot, azaz 979 milliárd forinttal lesz magasabb, mint a 2006. évi.

Az előzőekben már részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a nemzetközi pénzvilág szempontjából milyen fontos az eladósított ország adósságszolgálati képességének a fenntartása. Különösen egy olyan nyitott gazdaság számára kulcsfontosságú a fizetési mérleg, mint Magyarország. Valójában a költségvetésnek is azért kell egyensúlyba kerülnie, hogy a külföld felé teljesítendő pénzügyi kötelezettségek zavartalanul teljesíthetők legyenek. Ha azonban a magyar fizetési mérleg beszélni tudna, akkor Magyarország ostoba pénzügyi vezetéséről nyújthatna tanulságos ismereteket.

A Magyar Nemzeti Bank 2006 márciusi előzetes fizetési mérleg adatai figyelembevételével a külföldi tőkebefektetések hatása 1995-től 2005-ig a következőképpen összegezhetőek:

1.     Magyarországra összesen 17 746 millió euró friss külföldi tőke, vagyis
    deviza érkezett.

2.      Ezzel szemben az alábbi kiadások jelentkeztek:

a)     Adósságtípusú befektetésekhez kapcsolódó jövedelemre kiadtunk 10
    754 millió eurót.

b)     Nem adósságtípusú befektetésekre 25 085 millió eurót kivittek a
    Magyarországon működő, de főleg külföldi tulajdonú cégek a környező
    országokba befektetés céljából.

c)      Elvittek részvény és egyéb részesedés címén 5091 millió eurót.

d)      Újra befektettek jövedelmükből 13 640 millió eurót.

Újra befektetett jövedelemnek számít az a jövedelem is, amikor az a külföldi tulajdoni többséggel rendelkező cégek magyarországi veszteségeiből, exportjuk alulszámlázásából vagy az importjuk felülszámlázásából származik. A külkereskedelmi cserearányok Magyarországra vonatkozó folyamatos romlása, amely évi több milliárd euró összegű veszteséget okoz, azt mutatja, hogy a tényleges jövedelemkiáramlás a fizetési mérlegben nyilvántartottnál is nagyobb mértékű. Ez az összeg összesen 54 571 millió eurót tesz ki.

Más szóval megfogalmazva beérkezett az országba összesen 17 740 millió euró deviza és ennek nyomán 54 571 millió euró állt a rendelkezésükre. Röviden: minden egyes euró beérkező friss deviza 3,08 euró-növekménnyel járt, azaz a külföldi tőke tulajdonosainak a vagyona több mint megháromszorozódott.

Kétségtelen, hogy a befektetések a kezdő években javították az ország fizetési helyzetét. Ebben fontos szerepet játszott az egyszeri bevételt jelentő túlméretezett privatizáció. Az eladható vagyon azonban minimálisra csökkent, és a fizetési mérleg helyzete kedvezőtlenné vált. Ezután már a külföldi tőkejövedelem kiáramlása a többszörösét tette és teszi ki a beáramló friss tőkének. 2005-ben 8,7 milliárd eurót, vagyis több mint hatszor annyi jövedelmet vittek ki az országból, mint amennyi bejött. Ennek összege nettó 1,4 milliárd euró volt. Ezen felül a külkereskedelmi cserearány romlása 2005-ben az eddigi halmozott veszteségekhez még további 1,1 milliárd eurót adott hozzá.

 

Folytatódik a külföldi tőke indokolatlan támogatása

 

Magyarország az utóbbi évek rendkívül drága eladósodásából finanszírozza az autópályák építését, miközben a saját úthálózatát gyakorlatilag ingyenessé tette és ezzel szinte leromboltatja az ellenőrzés nélküli és csaknem ingyenes kamionforgalom rászabadításával. Ez a hazai személygépkocsi-tulajdonosoknak óriási károkat okoz. A Világbank felmérése szerint minden egyes dollárnyi el nem hárított útkár 7 dollárnyi kárt okoz a járműtulajdonosoknak. A magyar hatóságok a nemzetközi egyezményekben megengedett úthasználati díjat nem szedték be. A hazai tulajdonú nehézgépjárművekre (10 tonna felett) ki kell vetni a forgalomarányos úthasználati díjat, de ezt a társadalombiztosítás, személyi jövedelemadó, iparűzési adó beszámításával semlegesíteni lehet. Szakértők szerint a személyszállító gépjárművekre az úthasználati díj nagyobb költségekkel járna, mint a bevétel összege. Az általuk okozott útkár elhanyagolható mértékű, ezért célszerű számukra az úthasználatot ingyenessé tenni. Ha a meglévő törvényes lehetőségeket a magyar hatóságok kihasználnák, akkor a magyar államháztartás közvetlen bevétele évi 155 milliárd forinttal lenne növelhető. A közvetett bevétel pedig elérné a 200 milliárd forintot.

Ez a kérdés fel sem merült az Országgyűlés költségvetési vitájában. De azt sem fejtette ki egyetlen képviselő sem, hogy meg kellene szüntetni a külföldi tulajdonú magánnyugdíj-társaságok közpénzekből történő támogatását. Jelenleg főleg a külföldi tulajdonú magánnyugdíj-társaságok magas és egyre növekvő költségekkel kezelik a magyar állampolgárok magánnyugdíj céljára szolgáló pénzeit. Ehelyett meg lehetne oldani, hogy a közalkalmazotti szakszervezetek vállalják fel a közalkalmazottak nyugdíj-járulékának a kezelését. E szerint a közalkalmazottak nyugdíj-járulékát külön állami pénztárba fizetnék közösen kialakított feltételekkel, és ezt a Kormány a magánnyugdíj-intézetek érdekeivel szemben támogatná. Az EUROSTAT álláspontja szerint ezek a befizetések állami befizetéseknek minősülnek, és így nem növelik a deficitet. Az állam a közalkalmazotti állami pénztárba történő befizetést előírhatja alkalmazottainak. A közalkalmazottak nyugdíj-befizetéseinek aránya a magánnyugdíj-pénztárakba 2005-ben már 46 %-ot ért el, vagyis jóval magasabb volt, mint létszámuk aránya, amely csak 26 %. 2009-re a közalkalmazottak által befizetett összeg az 1000 milliárd forintot is elérheti. A 2007. évi költségvetés vitájában azonban az erre vonatkozó érvek és számítások el se hangzottak.

 

Emlékezzünk Milton Friedman-ra!

 

2006. november 16-án, 94 éves korában elhunyt Milton Friedman Nobel-díjas amerikai közgazdász, aki a monetarista közgazdasági felfogás ismert képviselője volt. Véleménye szerint az államnak elsősorban a monetáris politika eszközeivel kell hatnia a gazdasági folyamatokra, és az állami beavatkozásnak lehetőleg a forgalomban lévő pénzmennyiség szabályozására kell korlátozódnia. Friedman a Nobel-díjat 1976-ban kapta a fogyasztáselemzés, a pénztörténet és a pénzelmélet területén végzett, továbbá a stabilizálási politika összetettségét bemutató elméletéért.

Az Országgyűlés tagjainak figyelmébe azonban azért ajánlanám a kiváló közgazdászt, mert több tanulmányában is az amerikai gazdaság legsúlyosabb problémájának a magántulajdonban álló központi bank, a Federal Reserve működését tekintette az Egyesült Államokban. Friedman sokat foglalkozott az amerikai költségvetési-egyensúly helyreállításával is. Elképzelései szerint az Egyesült Államok adósságmentes állami kibocsátású pénzzel néhány év leforgása alatt visszavásárolhatná a FED-től a nála lévő és jelenleg 8614 milliárd dollár értékű államkötvény-mennyiséget. Egyidejűleg a banki tartalékrátát a jelenlegi 10%-ról felemelnék 100%-ra. Ezzel lehetővé válna az, hogy a banki tartalékkal csak részben fedezett pénz rendszeréről át lehessen térni a banki tartalékkal 100 %-osan fedezett pénz rendszerére. Ezt úgy lehet elérni, hogy a FED-nél lévő államkötvények helyére teljes mennyiségben állami kibocsátású kamatmentes pénzjegy kerülne. Így valódi amerikai dollár váltaná fel a jelenlegi FED-dollárt, amely egy magánbank magánbankjegye. Ezt követően már a FED feleslegessé válik, akár meg is lehet szüntetni, nem lenne más feladata, mint a pénzcsere lebonyolítása.

A jelenlegi Magyarországon a Nobel-díjas Friedman által kidolgozott programot követve vissza kellene helyezni a magyar pénzkibocsátást és hitelrendszert, azaz a monetáris szuverenitást a demokratikusan választott Országgyűlés és felelős Kormány hatáskörébe. A Kormány kibocsátana 15 500 milliárd forint állami közpénzt és ezzel néhány év alatt visszavásárolná a bankrendszernél lévő 15 500 milliárd forintnyi állami hitellevelet, államkötvényt, kincstárjegyet. A feles törvénynek számító MNB-törvény módosításával egyidejűleg az Országgyűlés és a Kormány felemelné a jelenlegi 5 %-ról 100 %-ra a banki tartalékrátát. Ezzel elérhető, hogy az állami kibocsátású 15 500 milliárd forint szükségszerűen a bankrendszerhez kerüljön, és ne okozzon azzal inflációt, hogy elárasztja a termelőgazdaságot.

Ily módon újabb kölcsönök felvétele, további eladósodás és kamatterhek vállalása nélkül a magyar államháztartás megszabadulhatna a jelenlegi 15 500 milliárd forintnyi államkötvényben, kincstárjegyben és más hitellevélben fekvő adósságától. A költségvetésben megmaradna ennek az összegnek a kamata, ami 2007-ben már 1100 milliárdot tesz ki. Ezzel nemcsak a költségvetési hiány tűnne el, de lehetővé válna olyan méretű adócsökkentés, amely elősegítené az ország versenyképességének növelését és több tízezer új munkahely megteremtését. Egyidejűleg maradna arra is pénz a költségvetésben, hogy az államnak ne legyen szüksége az egészségügy, az iskolaügy és a társadalombiztosítás piaci árakon történő átszervezésére, és költségeinek a lakosságra történő átterhelésére.

Mesterségesen felfújt kérdésnek tartjuk az euró-zónához csatlakozás időpontjának a túlhangsúlyozását. Magyarország gyakorlatilag már bevezette az eurót, hiszen jóformán nincs is olyan területe a magyar gazdaságnak – talán a kiskereskedelem a kivétel -, ahol ne lehetne az eurót közvetlenül használni fizetési eszközként. Ami egyelőre nem szűnt meg, az az, hogy a külföldről érkező, de Magyarországon csak „megmagyarosított” deviza-hitelpénz – ez a külsőleg forintnak látszó külföldi valuta – eddig még nem került felszámolásra. Ennek többek között az az oka, hogy a nemzetközi pénzvilág hatalmas haszonra tesz szert a vásárlóerő szerinti valutaparitás és a mesterségesen fenntartott valutaparitás különbözőségéből. Azt az árut, amit ma meg lehet venni Bécsben egy euróért, Budapesten 170 forintért lehet megkapni. Ugyanakkor az euró hivatalos árfolyama 260 forint körül ingadozik. Az ezzel kapcsolatos problémákra Róna Péter tekintélyes bankszakember hívta fel a figyelmet egy vele készült tévé-interjú során.

Arról is tájékozódhattunk – nem hivatalos formában –, hogy tervbe van véve a forint további leértékelése. Az elkövetkező évek inflációs hatásait is számításba véve csak akkor kerülhet sor formálisan is az euró-zónához való csatlakozásra, amikor egy euróért Bécsben annyi árut lehet kapni, mint 350 forintért Budapesten. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy belássuk: mennyire hátrányos ez a magyar társadalom, az EU-s munkabér egyharmadát, egynegyedét kereső bérből és fizetésből élő magyarok számára.

A főáramlatú gazdasági irányzathoz tartozó elméleti és gyakorlati közgazdászok hallani sem akarnak az inflációmentes közhitelezés bevezetéséről Magyarországon. Ha nemcsak hangoztatná a kormány, hogy bátor, hanem ténylegesen az lenne, akkor a kiszolgáltatott lakosság megsarcolása, az adók emelése, a megszorítások és az elvonások helyett a nemzetközi pénzvilágtól és az általa irányított hazai intézményektől legalább átmeneti időre visszavenné az alkotmányosan őt illető pénzügyi hatásköröket. Ha Magyarországon a demokratikus legitimitással rendelkező Országgyűlés és felelős Kormány kezében lenne az ilyen legitimitással nem bíró Központi Bank helyett a monetáris felségjogok gyakorlása, akkor lehetséges lenne állami kibocsátású közhitelekkel finanszírozni konkrét termelési és infrastruktúra-fejlesztő programokat.

Az olyan konkrét termelő- és az olyan infrastruktúra-bővítő programok céljára - mint a belvízcsatornák, a vidéki településeknél szennyvízcsatornák, nagyobb folyóinknál a gátak és országszerte közutak építése, parkosítás, erdősítés, lakások építése - kibocsátott állami pénz nem okoz inflációt. A termelő- és infrastruktúra-programok befejezésével olyan termelőkapacitás-növekedés, új objektumok, többletáruk és –szolgáltatások jönnek létre, amelyek fedezik a programokat finanszírozó állami kibocsátású hiteleket. Magyarország úgy tudna munkahelyeket teremteni és munkanélküliek tízezreit adófizető munkavállalókká átalakítani, hogy nem lenne szüksége további eladósodásra és újabb adósságszolgálati terhek vállalására. A történelemben több konkrét esetben kipróbálták ezt a módszert, és kivétel nélkül mindig sikerrel. Egy ilyen megoldás meggyorsítaná a jelenlegi gazdasági és társadalmi válságból való kikerülést. E közhitelezési programok bevezetésének valódi akadályát az jelenti, hogy a nemzetközi pénzvilág és hazai intézményei ellenzik, mert feleslegessé teszi a drága kamatokkal járó nagy-összegű hitelek felvételét, és az államnak, a legbiztonságosabb adósnak, a folyamatos eladósítását. A nemzetközi pénzvilág ellenállásának leküzdése pedig fogas kérdés. Feltehetően csak akkor lenne hajlandó engedményeket tenni, ha nemcsak a társadalom határozott ellenállásába ütközne, hanem a magyar Országgyűlés és a Kormány is új alkura kényszerítené.

 

Helyi pénzeket kell kibocsátani

 

Megdöbbentő, hogy még szakemberek sem tájékozottak arról, hogy a helyi és elektronikus pénz kibocsátásának megvan az Európai Uniós jogi háttere. A magyar Országgyűlés is törvényt hozott (2004. évi XXXV. törvény) az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről. Ez a törvény leszögezi, hogy az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok további bővítése érdekében tartotta szükségesnek az Európai Unióhoz történő csatlakozás évében ennek a kérdésnek a törvényi szabályozását.

Ha például a helyi önkormányzatok és a különböző regionális szervezetek ismernék a helyi pénz kibocsátásának módszerét, akkor megtöbbszörözhetnék az igényelhető Európai Uniós lehívható pénzeket a maguk számára. A Brüsszeltől lehívható pénzeket sikeres pályázatok nyomán az önkormányzatok is megszerezhetik maguknak. Az lenne az előnyös számukra, ha a lehívható EU-s pénzek központi fedezeti alapba kerülnének és a pályázó régiók (önkormányzatok) ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt (e-forintot) bocsátanának ki. Ezt országos szinten is meg lehet tenni, ha egész Magyarországot tekintjük az Európai Unió egyik régiójának. Ebben az esetben az lenne az előnyös, ha az említett lehívható eurómilliárdok (elvileg 8000 milliárd forint hívható le hét év alatt Brüsszelből) központi fedezeti alapba kerülnének, és az állam ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt bocsátana ki.

Korábban az volt a gyakorlat, hogy az állam 100 %-os tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki a forgalomban lévő hivatalos pénzt, a normál forintot. Most azonban az MNB a különböző nemzetközi pénzügyi szervezeteknek küldött jelentéseibe már beleírja, hogy átállt a passzív oldali pénzszabályozásra. Mit jelent az aktív és mit a passzív oldali pénzszabályozás? Az aktív pénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a Magyar Állam által ráruházott monetáris felségjoga alapján maga bocsátja ki a pénzt. Ez nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi magyar fizetőeszköz, a normál forint lényegesen különbözik a „magyarosított forinttól”, amely külföldről érkező deviza, azaz kamatfizetéssel terhelt hitelpénz.

A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja és figyeli, hogy távolról, azaz külföldi országokból mennyi deviza érkezik Magyarországra befektetés, hitel vagy spekuláció révén. Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak passzívan befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát forintra denominálja – forint ruhába öltözteti – és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel, úgy mint kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs műveletekkel és a tartalékráta megállapításával szabályozza a forgalomban lévő pénz mennyiségét. Az óriási különbség a valódi magyar forint és a magyarosított, forint ruhába öltöztetett külföldi deviza között, az, hogy az egyik gyakorlatilag ingyen van, a másikért viszont tetemes kamatot kell fizetni.

További különbség, hogy többé nem az MNB határozza meg, mennyi pénz - azaz közvetítő közegként szolgáló jel - álljon a termelőgazdaság rendelkezésére, hogy az működni tudjon. A jelmennyiség meghatározása most már a külföldi beruházó bankok, befektető alapok, nemzetközi pénzintézetek, vagyis a nemzetközi pénzvilág kezében van. A nemzetközi pénz-és korporációs oligarchia dönti el, hogy mennyi pénzt akar beküldeni Magyarországra, hogy a magyar gazdaság működhessen. Azt is ő mondja meg, hogy melyik szektor működhet, és melyiknek kell csődbe mennie. A passzív oldali pénzszabályozással Magyarország ténylegesen lemondott saját nemzeti valutájáról. Ezért is felfújt kérdés, hogy mikor kerül az euró formálisan is bevezetésre, hiszen az ténylegesen már csaknem minden szempontból bevezetésre került.

 

Ellen lehet-e állni a pénzvilág diktátumának?

 

Ha van rá kormányszinten is megjelenő politikai akarat, akkor igen. Ha a kormányzat akarná, akkor forgalomba hozhatna a jelenlegitől eltérő módon is pénzt, és lehetővé válna, hogy ezt a pénzt a magyar gazdaság szereplői az egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ezt az Európai Unió is akarja, hiszen az Unió alkotta meg azt az irányelvet, amely lehetővé teszi a megfelelő elektronikus elszámolási technikák alkalmazását az emberek, valamint a gazdasági élet többi alanya között létrejött elszámolási kapcsolatokra.

A jogszabályok lehetővé teszik valamennyi önkormányzat és régió számára, hogy elektronikus pénzt bocsássanak ki, amely az ő ellenőrzésük alatt álló és sajátos igényeiket kiszolgáló helyi fizetési eszközként használható. Ahhoz, hogy ez az elektronikus pénz jól működhessen, biztosítani kell az akadálytalan átváltását a hivatalos pénzre. A helyi pénz iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetőeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénz kerül kibocsátásra – önkormányzati, regionális vagy országos szinten –, amennyi normál pénz rendelkezésre áll. Az EU irányelv szerint, ha csak helyileg használják az elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzből ez a helyi pénz 100 %-os fedezettel rendelkezzen. Ilyen esetben a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 %-os is lehet.

A 2004. évi XXXV. magyar törvény rendelkezései szigorúbbak, mert előírják, hogy a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetének Magyarországon 100 %-osan meg kell lennie normál pénzben is. Ha a Brüsszelből lehívható euróösszegeket a helyileg kibocsátandó elektronikus pénz fedezetére használjuk, akkor ezek az eurók kamatjövedelmet hoznak. A fedezetükre kibocsátott elektronikus pénz pedig forgalomba kerülhet és teljesítheti a gazdasági közvetítő közeg minden funkcióját. S ha az adott termelői és infrastruktúra építő program végbe ment, akkor ugyanerre a fedezetre támaszkodva ismételten ki lehet bocsátani helyi elektronikus pénzt.

 

Mi lenne, ha Magyarország egésze lenne egy EU-régió?

 

Ebben az esetben a magyar kormány ezzel megbízott szerve (ez lehet akár az Államadósságkezeló Központ) átvenné az önkormányzatoktól az Európai Unióból beérkező pénzt, s ezért a pénzért a mindenkori jegybanki alapkamatot fizetné. A kamatot az önkormányzat kapja, vagyis a magyar társadalom céljaira fordítható. Az önkormányzat azonban a forgalomba hozható pénzhez is hozzájut, mert a beérkezett euró mennyiségének megfelelő nagyságú elektronikus helyi pénz, amit ő bocsát ki, a rendelkezésére áll. Az adott önkormányzat területén ezt saját célra lehet felhasználni. Itt természetesen olyan helyi munkák elvégzéséről van szó, amelyek végtermékét nem kell exportálni és a világpiacon eladni. Mint már említettük, ilyen sajátosan magyar termék a gátak, utak, parkok, lakások, belvíz- és szennyvízcsatornák építése, és más ehhez hasonló közfeladatok elvégzése. A munkafeladat megvan, az elvégzéséhez szükséges munkaerő rendelkezésre áll, gondoljunk a munkanélküliek százezreire, és a feladathoz szükséges nyersanyagok is nagyrészt adottak Magyarországon.

A helyi kibocsátású pénzek tehát helyi gazdálkodási folyamatokat közvetítenek, a helyi termelés és fogyasztás cseréjét bonyolítják le. Kibocsátásukkal többlet-fizetőeszköz kerül a gazdaságba. Ma az a helyzet Magyarországon, hogy miközben a bankrendszer és a befektetési alapok biztonságos fedezettel és jövedelmezően nehezen tudják elhelyezni a fölösleges pénzeiket, addig a termelőgazdaság, ahol az értékelőállítás folyik, fuldoklik a pénzhiánytól. Van tehát elegendő mennyiségű elvégzendő munka, megvan hozzá a szükséges nyersanyag és munkaerő, de e három tényező összekapcsolásához szükséges közvetítő közeg, a pénz, nem áll kellő mennyiségben és olcsón rendelkezésre. Az elektronikus pénzzel olyan mennyiségű többlet-fizetőeszköz kerülhet a gazdaságba, ami fellendítheti az egész gazdasági életet, és segélyezett munkanélküliek tízezreit ismét adófizető polgárokká tehetné. Ezzel visszaadná sok honfitársunk önbecsületét és önrendelkezésének anyagi alapját.

 

Még meg lehet előzni az ingatlanadó bevezetését

 

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a 2008-tól bevezetendő általános ingatlanadóra a közteherviselés igazságosabbá tétele érdekében van szükség. Az Ingatlanosok Magyarországi Képviseletének egyesületi elnöke szerint viszont egy ilyen adó legjobban az átlagos jövedelműeket sújtaná. A lakosság tűrőképességét pedig már azért sem lehet jobban próbára tenni, mert máris veszélyeztetve van a vagyontalan polgároknak az a minimális jövedelmi szintje, hogy biológiailag és társadalmilag reprodukálódhassanak. A Pénzügyminisztérium úgy érvel, hogy az ingatlanadóra azért van szükség, mert az igazságosság megköveteli, hogy a vagyonnal rendelkezők ne csupán látható jövedelmük, hanem tényleges vagyoni helyzetük alapján is hozzájáruljanak a közterhekhez. Szakértők szerint viszont csupán illúzió az, hogy az ingatlanadó bevezetésével a jobb pénzügyi helyzetben lévő emberek fognak több adót fizetni. Az ingatlanadó ugyanis akkor ér valamit, ha azt minden ingatlanra kivetik. Ha ez megtörténik, akkor a legsúlyosabban az átlagos jövedelemmel és átlagos ingatlanokkal rendelkezőket érinti a leginkább.

A luxusingatlanokra kivetett adó kudarca után jön tehát a mindenkit terhelő ingatlanadó. Ennek az adónak a döntő részét a kistulajdonosok viselik. Leginkább azonban a szegényes jövedelmű nyugdíjasokat sújtja. A 2008-ban kezdődő adózás nyomán 80 milliárd forint többletbevételre számítanak. Ismert tény, hogy kezdetben az általános elfogadhatóság érdekében alacsonyabb és szűkebb az adózók száma. Ezt a kört aztán fokozatosan bővítik. Az ingatlanadóval nemcsak a bevételeket óhajtják növelni, de ezzel akarják felváltani a főleg a külföldi többségi tulajdonú cégeket terhelő iparűzési adót. Ez viszont arra utal, hogy gyors ütemben több száz milliárd forintra akarják ezt az adóbevételt növelni.

A bevezetendő ingatlanadó mindenkit terhel, tehát azt is, akinek nincs jövedelme, és ezért azt nem tudja fizetni. A fizetés elmaradásából keletkező tartozást pedig a mindenkori jegybanki kamat is terheli. Erre szolgál az adófelfüggesztés intézménye, amelyet még a Medgyessy-kormány pénzügyminisztere, László Csaba fogadtatott el. Az ő javaslata szerint az ingatlanadó bevezetése előtt minden ingatlant üzleti alapon fel kell értékelni. Ez óriási üzletet jelent, és ebből a külföldi többségi tulajdonú vagyonértékelők százmilliárdos nagyságrendben számíthatnak jövedelemre. Az önkormányzatok pénzügyi eszközök hiányában az adófelfüggesztés összegét nem tudják finanszírozni. Így finanszírozóként belépnek a külföldi többségi tulajdonban lévő bankok, akik az önkormányzatoknak megelőlegezik a piaci kamattal és jelentős költségekkel növelt adófelfüggesztés összegét. Ezután a szokásos módon megjelenik a külföldi működő tőke. Az állami vagyon játékpénzért történt átadása (ezek Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavai), azaz elherdálása után, most már a nemzetközi pénzvilág a magyar állampolgárok magánvagyonára is ráteszi a kezét, és azt beolvasztja a saját globális részvényvagyonába.

 

A rendszerváltás korrekciójára van szükség.

 

Ehhez mérsékelni kellene a közvagyon túlprivatizálásából és a külföldi tőke túlzottan nagy befolyásából származó hátrányokat. A hitelpénz kizárólagos használatából keletkezett és most már óriásira nőtt adósságszolgálati terheket pedig csökkenteni kellene minden elérhető módon. A termelőgazdaság élénkítése, munkahelyek teremtése, a versenyképesség fokozása érdekében szorgalmazni kellene a helyi pénzek alkalmazását, és e célból az elektronikus pénz kezelésére vonatkozó ismeretek terjesztését. A magyar társadalom nem tud tovább hátrálni, mert biológiai és társadalmi reprodukciója került veszélybe. Akaratát sem tudja érvényesíteni, mert az 5 %-os szabály gyakorlatilag kiszorította az Országgyűlésből, és nem létezik többé valódi plurális demokrácia. Mindebből következik, hogy elengedhetetlenül szükség van a jelenlegi Alkotmány bevezetőjében megígért végleges alkotmány – immáron népi alkotmányozás keretében történő – elkészítésére. Ehhez csatlakozik az 5 %-os szabály eltörlése és a választási törvény más hibáinak, például a nagy számú kopogtatócédula beszerzésének, az eltörlése.