Elkerülhetetlen jövőnk: GONDOSKODÓ MAGYARORSZÁG

(A Gondoskodó Magyarországot működtető Szent Korona Értékrend igazságának bizonyítása, és összevetése a Szent Korona-tannal.)

Mindnyájan látjuk és tapasztaljuk, hogy a világ az eddigi módon már nem működhet tovább, recseg-ropog, már akadozva működik minden, és az államok vezetői kapkodnak, nem találják a kivezető helyes utat. Ennek ellenére nem pusztulás vár ránk, hanem a kimúló globalista világrend romjaiból egy új és igazságos emberi közösséget fogunk létrehozni. A globalizmusnak azért kell kimúlnia, mert az ideológiája, a liberalizmus, nem bír közösségépítő és közösségmegtartó erővel, sőt, kifejezetten pusztítja az értékeket és a közösségeket. A világ minden problémájának ez a gyökere. Tehát más értékrend szerint kell működtetnünk mindent, ha szabadságban, bőségben, egészségben és boldogságban akarunk élni. (A 2012-re vonatkozó jövendölések is ebben az értelemben jelentik a világvégét: az „eddigi világ” ér véget, és minden teljesen máshogy, más értékrend szerint fog működni, mint eddig.)

Ez az új értékrend már létezik, Szent Korona Értékrend a neve, ezt szeretném bemutatni Önnek. A Szent Korona Értékrend zárt logikai rendszer, az Alkotmánytól kezdve az Alaptörvényen és a főtörvényeken keresztül, az állam működésén át a települési választási rendszerig 100%-ban ki van már dolgozva minden jogszabály, azonban jelenleg nem szándékozom, és nincs is itt lehetőség ezt részletesen bemutatni, csak a lényegre mutatok rá. Az írásom legvégén azonban feltüntetek minden olyan helyet az interneten, ahol a kidolgozott részleteket is tanulmányozhatja.

A Szent Korona üzenetének nagyon rég óta van egy másik értelmezése is, ez a Szent Korona-tan, amiről már biztosan hallott. Fontos célom az is, hogy rávilágítsak a kettő különbségére, és rámutassak, miért a Szent Korona Értékrend képviseli az isteni minőséget, ami nem más, mint az egyszerűség és a tökéletesség.

A Szent Korona kutatásában laikus vagyok, nem befolyásolnak dogmák, hagyományok, nincs „mesterem”, akinek a nyomdokaiban kellene haladnom, emiatt tisztán, „józan paraszti ésszel” vizsgáltam meg a Szent Koron-tan és a Szent Korona Értékrend lényegét és egymáshoz való viszonyukat. A fentiekből kifolyólag megszületethetett bennem mindkettőnek az alábbiakban ismerte-tendő meghatározása, ami –reményeim szerint– világossá teszi a köztük lévő hatalmas különbséget. Úgy gondolom, a Teremtő éppen a fentiek miatt bízta rám ennek az üzenetnek a megírását…

SZENT KORONA ÉRTÉKREND

A fenti 3 szó ezt jelenti:

A Szent Korona Értékrend a társadalom megszervezésének az a módja, amikor az állam a fennhatósága alatt álló területen a Teremtés kibontakozásával (vagy, ha úgy tetszik: az élet áramlásával) összhangban szervezi meg és támogatja az emberi közösség működését, úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja.

Hogyan lehet ezt a mennyei tökéletességet megvalósítani a fizikai síkon? Úgy, hogy első lépésként „cölöpöket” verünk. A cölöpöket a Teremtőnek (az Alkotónak) az Alkotására vonatkozó iránymutató „használati utasítása” jelenti. Ez a Szent Korona Szabadság Alkotmánya, ami mindössze 5 paragrafusból áll. Ez mutatja meg, hogy mi, emberek, hogyan működtessük-használjuk-szervezzük- kormányozzuk a világot úgy, hogy mindenki és minden kiteljesedhessen.

A SZENT KORONA SZABADSÁG ALKOTMÁNYA

1. §

(1) Magyarország örökké szabad.

2. §

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szüntethető meg és nem korlátozható.

(2) A Szent Korona tagja:

a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.

3. §

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.) nem semmisítheti meg a birtokot,

b.) nem változtathatja meg a birtok rendeltetését,

c.) csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

4. §

(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. §

(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./ az állam szabadságának,

b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

c./ a birtoklás szabályának,

d./ a vendégjog szabályainak,

e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

A cölöpökre épülő talapzatot az Alaptörvény jelenti, amely a jelenlegi történelmi időszakra határozza meg az egyes iránymutatásokból/paragrafusokból eredő irányelveket. Az irányelvek közül itt csak a legmeghatározóbbakat említem meg:

Irányelv az 1. §-hoz (Magyarország örökké szabad.):

Magyarország az állam és a Szent Korona tagjainak szabadságát a szabadság feltételeinek megteremtésével biztosító és védő, örökké független állam.

Irányelv a 2. §-hoz (A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.):

Azok, akik Magyarországon vendégjoggal élnek, nem vesznek részt a közügyek vitelében és nem viselhetnek közhivatalt.

A magyarság anyaországi, valamint politikai okokból menekült, Felsőház képviselettel rendelkező részei:

a./ magyarországi magyar,

b./ felvidéki magyar,

c./ kárpátaljai magyar,

d./ székelyföldi, erdélyi magyar,

e./ délvidéki magyar,

f./ Kárpát-medencén kívül élő magyar.

Irányelv a 3.§-hoz (Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.):

Az állam kizárólagos, illetőleg tartós tulajdonának birtoklási jogát csak a Szent Korona tagja gyakorolhatja.

Ingatlan örököse csak a Szent Korona tagja lehet.

Irányelv a 4. §-hoz (Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.):

Magyar érték minden olyan tevékenység eredménye, amelyet

a./ magyar lelki-, szellemi- vagy anyagi tulajdonnal,

b./ Magyarország területén,

c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése hozott létre, illetve szolgáltatott.

Csak olyan tevékenység végezhető, amely

a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),

b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,

c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

Irányelv az 5. §-hoz (Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.):

(1) Magyarország minden állampolgára alapvető állampolgári jogon biztosítja az élet-, személyiség- és vagyonbiztonságot.

(2) A Gondoskodó Magyarország védelmi feladatai kétrétűek:

a)/ belbiztonság és

b.) külbiztonság.

(3) A biztonság megőrzésének, az azzal ellentétes (bűn)cselekmények üldözésével, felderítésével kapcsolatos szervezet az Ügyészség.

(4) A biztonságot veszélyeztető cselekmények megítélését, és a hátrányos helyzettel összefüggő-, illetve büntetőintézkedéseket a Bíróság hozza.

Az irányelveknek a mindennapi életre vonatkozó alkalmazását a Szent Korona tagjai végzik, a Települési Törvények elkészítésével és azok végrehajtásával. Ezekből épülnek fel a törvények. A hatalmat –vagyis az iránymutatás/alkotmány és az irányelvek érvényesülését– a törvények létrehozásában közreműködő, alulról választott irányító és végrehajtó szervezetek gyakorolják!

Úgy néz ez ki, mint az emberi szervezet működését behálózó és az azt irányító idegrendszer: az agynak az Alkotmány, az ebből kiinduló fő idegeknek az Alaptörvény irányelvei felelnek meg, és végül a helyi jogszabályok a szervek, sejtek szabályozásának a megfelelői. Ez az analógia persze nem csoda, hiszen a Világmindenségben minden ugyanazon az elven működik, „csak” fel kell ismernünk és tudatosítanunk kell ezt minden cselekedetünknél…

A Szent Korona Értékrend alapján megszervezett Gondoskodó Magyarország azért működhet tökéletesen, mert mi, az emberek, közvetlenül az Alkotótól kapott útmutatás (Alkotmány) alapján kormányozzuk a teremtett világ (az Alkotás) ránk bízott részét. Nem ideológiák, nem csoport- vagy pártérdekek alapján, nem haszonelvűen, nem külföldi hatalom érdekeit figyelembe véve, nem választási ciklusokra vonatkozó ígéretek be(vagy be nem)tartására fókuszálva működtetjük a közösséget. Ugye, most már azt is érzi, Kedves Olvasó, hogy a Szent Korona Értékrend szerint működő országban nincs szükség a teremtett világ egyetlen részének a külön érdekvédelmére sem? Nincs szükség pl. környezetvédelemről, vagy különböző társadalmi csoportok érdekvédelméről beszélnünk, mert nincs is külön érdeke senkinek, mindenki a harmónia kiteljesítésén munkálkodik, és a jogi szabályozás is csakis ezt teszi lehetővé minden szinten.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem a minél nagyobb haszon elérése a cél, akkor mi működteti a gazdaságot és úgy általában, mi vezérel minden emberi tevékenységet? A Szent Korona Értékrend meghatározásából erre is kiolvasható a válasz („úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja”), vagyis minden tevékenységet az vezérel, hogy a közösségünk által felügyelt teremtett világban folyamatosan nőjön a szeretet- és üdvmennyiség! Ez a harmónia és a kiegyensúlyozottság, végső soron a teljes szabadságban való létezés alapfeltétele. A Szent Korona-tan elvein működő Magyarországon is megvolt ennek a felfogásnak a csírája, pl. az 1400-as évek közepén Erdélyben már alakultak céhek (tehát jóval előbb, mint Itáliában!), ezek alapszabályában szerepelt az a kitétel, hogy mindenki csak annyit termelhet, amivel nem veszélyezteti mások megélhetését.

A Szent Korona Szabadság Alkotmányának paragrafusai szinte teljesen azonosak a Szent Korona-tan tételeivel, de vizsgáljuk meg alaposabban, hogy a Szent Korona Értékrend mégis miért több és tökéletesebb annál:

- A történeti alkotmány, mint szerves jogfolyam nem tartalmazza leírva a Szent Korona-tan alapelveit, a jogszabályokat ezeknek a láthatatlanul jelenlévő elveknek szokták megfeleltetni. A Szent Korona Értékrendben maga a leírt Alkotmány jeleníti meg a szabadságot garantáló 5 paragrafust, így egy látható, egyértelmű és számon kérhető viszonyítási pontot jelentenek minden jogszabály meghozatalánál. Az utóbbi, durván 1000 év idején, amikor a Szent Korona-tan alapján működött az ország, gyakran félresiklott a törvénykezés és az ország, emiatt utólag kellett a jogfolytonosság helyreállításával a hibákat korrigálni. Egy utólagos korrekció azonban legfeljebb csak javíthat a helyzeten, de nem tudja meg nem történtté tenni a bajt: anyagi javak elvesztését, emberi sérelmek-fájdalmak átélését, stb.

- A Szent Korona Értékrendben nincs király. A kettős vezetés érvényesül minden szinten, az ország legfőbb vezetője –kettős egységben– a kündü és a gyula. Egyetlen tisztség sem örökölhető, hanem minden tisztségre a legrátermettebb embert választja ki a közösség, így van ez a két legfelsőbb vezető esetében is. Ahogy a szkíta őseinknél is, a fizikai síkon túli dimenziókból itt is a kündü által áthozott iránymutatás szerint, kettős egységben, a gyula szervezi meg és irányítja ténylegesen az „anyag formálását”, vagyis a gyakorlati munkát. Ez a módszer a garancia arra, hogy ne alakulhasson ki teljhatalom, és ne a vezetők egója jelölje ki a követendő célokat és módszereket. Több oka is van annak, hogy a Szent Korona Értékrendben nem király van a hatalmi hierarchia csúcsán. A legfontosabb az, hogy egy király zsarnokká is válhat, volt erre példa. Nem mindegyik, a Szent Koronával megkoronázott királyunk uralkodott szakrális királyként, mint tudjuk. Igaz, a Szent Korona-tanban is vannak olyan eljárások, amik a zsarnokság ellen próbálnak tenni, de csak utólagosak! El lehet, sőt kell zavarni az arra méltatlanná vált királyt, de a zsarnokká válást nem lehet megakadályozni és az ezzel okozott kárt nem lehet meg nem történtté tenni! A kettős vezetés képes kiküszöbölni a vezető(k) zsarnokká válását. A királysággal még más problémák is vannak. Ha a trón örökölhető, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy az utód személyében a közösség tagjai közül éppen a legalkalmasabb személy kerül a trónra. A királyok házassága is politikai megfontolásból köttetik, emiatt idegen családok, rajtuk keresztül pedig külföldi érdekek kerülnek a főhatalom közelébe, ami rendkívüli módon veszélyezteti a nemzeti érdekeket! A királyság intézményében gyakran merülnek fel trónviszályok, az ezek körüli harc, bizonytalanság pedig megbontja a harmóniát a teremtett világban, pedig nekünk, embereknek, éppen az a Teremtőtől kapott feladatunk, hogy óvjuk a harmóniát, a teremtés kiteljesedését! Ne feledjük azt sem, hogy a Szent Korona valójában nem is királyi korona, hanem egy üzenet, egy kód, elsősorban nekünk, magyaroknak, és rajtunk keresztül a világnak.

- A Szent Korona-tan valójában nem biztosította mindenkinek a jogok és kötelezettségek tekintetében az egyenlőséget, pl. a jobbágyok sokáig nem is voltak elismerten a Szent Korona tagjai, noha az igazi teremtő munkát éppen ők végezték a föld megmunkálásával, vagy az eszközeik előállításával.

- Sokan tudjuk és mondjuk, hogy nekünk, magyaroknak az a küldetésünk, hogy megmutassuk a világnak, hogyan kell emberként szeretet-közösségben élni. A Szent Korona-tannal legfeljebb bemutatni tudjuk ezt a nagyvilágnak, azonban átadni nem, hiszen a Szent Korona-tan a Szent Korona üzenete sokrétűségének speciálisan az Apostoli Magyar Királyságra érvényes

 

„kibontása”. Már a királyság is, mint államforma gondot okozna: kicsi a valószínűsége annak, hogy minden ország királysággá válna! Márpedig nekünk egy teljesen kidolgozott, minden országra alkalmazható módszert kell bemutatnunk és átadnunk! Ha most újra elolvassa a Szent Korona Értékrend meghatározását, akkor láthatja, hogy az megfelel ennek az elvárásnak is.

A Szent Korona-tan dogmává vált, az előttünk álló új világtörténeti korszakra meg kell újulnia. A legegyszerűbben úgy tud megújulni és tökéletesedni, ha visszanyúl az eredeti gyökereihez, a sok ezer éves szkíta államszervezési módszerhez, amit akkor az egész ismert világ megcsodált, és ami gazdagságot és boldogságot biztosított minden embernek. Ez egyébként egybevág azokkal a nézetekkel is, amik szerint a jogfolytonosságot nem feltétlenül egy merev dátumhoz, hanem sokkal inkább egy értékrendhez visszakapcsolva kell helyreállítanunk. Az államszervezési elveink történelmi megszakadása akkor következett be, amikor a több mint 6000 éves Első Sumír-Magyar Bibliában is leírt útmutatást vezetőink valami másra cserélték, ezt most a 973-as Quedlinburgi szerződéssel azonosítjuk.

Szükséges itt néhány mondatot írnom a csak kevesek által ismert Első Sumír-Magyar Bibliáról. Kramer professzor találta meg 1946-ban a mezopotámiai Ur városában, majd 1956-ban lefordította angolra és „Paralel Biblia” néven publikálta. 1962-ben XXIII. János pápa erre hivatkozott, amikor a a „Penitentian agere” kezdetű enciklikájában megnevezi a jézusi tanítások alapjaiként, szemben az „ósdi judaizmussal”. Az arámi nyelven írt művet Badinyi Jós Ferenc fordította le magyarra, és ő adta neki az „Első Sumír-Magyar Biblia” elnevezést. Ennek az az oka, hogy a mai magyar beszélt nyelv Varga Csaba szerint kb. 60%-ban megőrizte a ragozós arámi nyelv szótöveit. Az arámi nyelvet beszélő népek ugyanazon gyökerűek, csak a földrajzi hely miatt kaptak más-más elnevezést: (káldusok, pártusok, sumérok, szkíták, hunok, magyarok.). A lényeg számunkra az, hogy ennek a bibliának a „Szövetség” fejezetében szerepel először a „Szent Korona” neve, azzal a magyarázattal, hogy a Teremtő azért tette az „embar” (a férfi és a nő kettős egysége) fejére, hogy a Lélek fénye azon keresztül uralja és formázza az anyagot. Hérodotosz szerint ezt az isteni iránymutatást a szkíták/hunok átültették a gyakorlatba, és azt mondták, hogy a legnagyobb értékük a Teljes Tudás. (Mivel szerves egységben éltek a Mindenséggel, nem építettek felesleges épületeket, „nem hagytak maguk után szemetet”). Fontosnak tartom itt közölni dr. Halász József megjegyzését: „És még egy nagyon fontos dolog, különösen a jelenlegi észak-afrikai és közel-keleti helyzet tükrében: arámi nyelven az ar-ám szó „anya népét” jelent, míg ennek kettős egységbeli párja az ar-ab, ami azt jelenti, hogy „atya” népe. A Koránban ezt látom megjelenni Jézus és Mohamed kettős egységében, ami bizonyossága annak, hogy a magyarságot –jelenleg is élő arámi népként- miért nevezik „krisztusi népnek”.

Azt, hogy a Quedlinburgi szerződés megkötését valójában mi indokolta, mi történt a háttérben, miért kellett országunkat és népünket az ősi szabadságától, erejétől és gazdagságától megfosztani, ez kinek az érdekét szolgálta, mostantól nagyon alaposan kutatni kellene, a történelmi igazság és tisztánlátás kiderítése céljából.

A Szent Korona-tant és a kialakulását nem tudjuk megérteni, ha nem vonjuk be a látókörbe a már akkor is létező és világuralomra törő láthatatlan háttérhatalom létezését és működését, mint a politika egyik nagyon fontos befolyásoló, sőt meghatározó tényezőjét! Úgy gondolom, hogy az 1000 éves történelmünk során a látható közhatalom és a már akkor is szervezetten működő háttérhatalom harca nyilvánult meg a törvénykezésben és az ország irányításában, úgy, ahogy ez most is van. Az a véleményem, hogy ez a háttérben zajló harc néha lehetővé tette, hogy az ország vezetői visszacsempésszenek valamit az ősi teremtői útmutatásból (akár egy régebbi, utólag tévesnek felismert döntés miatti lelkiismeret-furdalásból!), így alakulhatott ki a Szent Korona-tan. Amikor a háttérhatalom ereje megnőtt, a nemzetet megtartó alapelvek érvényesülése csökkent. Voltak olyan időszakok is, amikor a nemzet ereje növekedett valamelyest, ekkor megtörténhetett, hogy a „jogfolytonosság helyreállítása” elnevezésű eljárással kijavítsunk valamit, és egy kicsit jobban érvényesülhessenek az ősi szkíta államszervezési módszerek. A fizikai síkon a „jó és a rossz”, „a sötétség és a fény” pillanatnyi egymásra hatásának az eredője

szabja meg a folyamatok irányát, és ez nem a kettő harca, hanem a kettő játéka! Ezt a játékot pedig az ember szabályozza a döntéseivel, amit mindig mindenki más-más pillanatnyi tudatossági szinten hoz meg. A Teremtő ebben nem szabályoz semmit! Ő csak a feltételeket teremtette meg és tartja fenn az ember számára, aki szabadon döntheti el, hogy mit cselekszik. Ám mindennek következménye van, és éppen ezekből tanulhatunk. Szerencsére, sok segítséget kaptunk az eligazodáshoz, hogy melyik út vezet a „Mennyország”, vagy a „Pokol” megteremtéséhez, ezek egyike a Szent Koronába kódolt Szent Korona Értékrend. A „Pokol” és a „Mennyország” megfogalmazások azonban nem valós helyet jelentenek, hanem létezési állapotokat. Most a Pokolban vagyunk. Az a jó hír, hogy ha felismertük, hogy hová jutottunk, és ezután máshogy, más értékrend szerint cselekszünk, akkor máshová jutunk!

Hamvas Béla így határozta meg a kereszténységet: „a normális létben való magatartásról szóló tanítás”, és ez így eredetileg nem vallás! Mi MAGyarok mindig is tudtuk ezt az igazságot, a MAG igazságot, és pont emiatt akartak kiirtani minket. Ha ez a tudás elterjedt volna a világon, akkor a Föld erőforrásait megszerezni és uralni akaró háttérhatalom nem tudta volna kiépíteni a pusztító birodalmát. Ez a pusztító világerő a céljai elérésére megszerezte a döntő befolyást a Vatikánban is, és a Teremtőnek Jézus által küldött, a helyes útról szóló üzeneteit „kigyomlálta”, eltorzította az igazságtartalmukat. Így a mai katolikus egyház vallási tételei csak mesterségesen összeállított dogmák, amivel még a csíráit is kiirtották annak a tudásnak, hogy valójában mi is az Ember, és miért van itt, és hogy létezése okán teljes szabadsággal bír, és joga van a bőséghez és a gazdagsághoz!

Hát ehhez a dogma-rendszerhez képest „pogány” a mi ősi tudásunk és a Teremtés-ismeretünk! (És valószínűleg a vallásos emberek most ezért tartanak engem is eretneknek, vagyis azért, mert nem fogadom el az egyház dogmáit.) Nekünk most ide, az egyházi torzításoktól mentes igazsághoz kell visszatérnünk, mint ahogy az emberiségnek is.

Ne feledjük tehát, hogy a vallások a hatalomgyakorlás speciális eszközei, ez alaptétel!!!

A hit és a vallás nem ugyanaz! Hihetünk a Teremtőben és a teremtésben úgy is, hogy nem fogadjuk be egyik vallásnak a hittételeit (dogmáit) sem!

A vallások és a pártok közös célja az emberek irányítása igaznak és jónak beállított dogmák által, valamint, hogy ezekkel megosszák az emberi közösségeket!

A Szent Korona Értékrend máshogy értelmezi a „demokrácia” fogalmat is, mint pl. a mostani globális világrend. Jelenleg a demokrácia alatt gyakorlatilag azt értjük, hogy a többség döntéseit (diktatúráját) a kisebbség köteles elviselni. A Szent Korona Értékrendben a demokrácia azt jelenti, hogy MINDENKI érdeke érvényesül, ezért használjuk a „demokrácia” helyett a „közszabadság” kifejezést. Ezt valójában nagyon könnyű elérni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minden tökéletesen működjön, és harmónia legyen jelen mindenhol. A napi döntésekben azonban minden szinten sokkal aprólékosabb, és főleg VALÓDI egyeztetésre van szükség ehhez, nem úgy, mint a mostani rendszerben. Az elején ez talán több időt vesz igénybe, mert nincs még (vagy már) benne gyakorlatunk. Lehet, hogy az előrelépés talán lassabb néhány területen, mint most. De miért is kell sietni most? HÁT A KAMAT MIATT! Azért, mert szinte mindent kamatos-kamatra adott hitelből finanszírozunk, és emiatt egyre több és több (ám valójában felesleges) terméket kell előállítanunk, hogy az egyre több és több kamatot, valamint az adósságunkat időben ki tudjuk fizetni. Az emiatti kapkodás, sietség rántotta ki a társadalmat az Élet áramlásának harmóniájából. Emiatt a Szent Korona Értékrend legnagyobb pusztítója a kamatra adott kölcsön, és a hozzátartozó, a kifosztást lehetővé tevő jelzálog… Gondoljunk csak bele, milyen világpusztító erővel állunk szemben!

A jelenlegi magyarországi helyzet most ez: valószínűleg egy picit erősebb a nemzet érdekérvényesítő ereje, mint volt az elmúlt 20 évben, így történhetett meg, hogy legalább már megjelent a Szent Korona az új Alaptörvényben, már le van írva benne az is, hogy „történeti alkotmány”, és Isten is említve van benne. Ez azonban még „porhintés” is lehet! Ennyivel nem szabad megelégednünk, mert ezek ellenére ez az Alaptörvény a Lisszaboni Szerződést fogadja el iránymutatásként, értékrendje szerint ahhoz csatlakozik, azt vetíti ki Magyarország működtetésére és birtoklására. Emiatt nem más, mint liberális diktátum. A valódi főhatalmat birtokló háttérhatalom résen van, figyel, és fél is. Egy picit ad abból,

amit szeretnénk, azért, hogy megnyugodjunk és lanyhuljon a figyelmünk. Most látszólag vesztésre állunk, mert az új Alaptörvény semmit sem garantál abból, ami a szabadsághoz és a gazdagsághoz kell, és az országban zajló folyamatok is a háttérhatalom erősödését mutatják. Életbe vágó, hogy a Szent Koronát az eredeti tiszta értékrendjével minél előbb visszahelyezzük a főhatalomba!

A fentiek miatt megtévesztő az is, ha a jogfolytonosság helyreállításáról beszélve a dogmaként létező Szent Korona-tan 1944. évi felfüggesztését szeretnénk meg nem történtté tenni. Ha ez bekövetkezne, akkor továbbra sem a Teremtő iránymutatásai szerint működne Magyarország.

A Szent Korona Értékrend úgy haladja meg a Szent Korona-tant, hogy annak az értékeit magában foglalva megtartja, de valójában ezek az értékek történelmileg sokkal régebbiek. Inkább úgy tekinthető, hogy a Szent Korona Értékrend „feljavítja” a Szent Korona-tant az eredeti, tökéletes minőségre.

Mindenki, aki eddig a Szent Korona-tant kutatta, értelmezte, hozzájárult ahhoz, hogy megteremtse a Szent Korona Értékrendet: maga az alapos kutatás tette lehetővé, hogy az előnyeit is és a hátrányait is felismerhessük! Ezt is jelenti a Szent Korona kutatása. Az Élet folyamatosan áramlik, minden változik, minden éli a maga saját fejlődését. Minden elérkezik egy határhoz, amit a fejlődése érdekében át kell lépnie. A paradigmaváltásnak a Szent Korona üzenetének az értelmezésében is meg kell történnie.

A fentieket figyelembe véve, a lényegi különbségek feltárása után a Szent Korona-tan meghatározása így fogalmazódott meg bennem:

A Szent Korona-tan a feudalizmusra jellemző királyság, vagyis a nemesség előjogain alapuló társadalom megszervezésének speciális magyar módja.

Szeretettel és tisztelettel kérem Önt, ha az általam leírtakkal azonosulni tud, és el tudja fogadni a Szent Korona Értékrendet a valódi szabadságot egyedül garantáló közösségszervező és államvezető rendszerként, akkor kérem, a nemzetünk felemelkedése, valamint küldetésének a teljesítése érdekében fogadja be azt a világképébe és hirdesse minden rendelkezésére álló módon!

Az utóbbi időben több előadáson és rendezvényen vettem részt, ahol utaltak a Szent Korona Értékrend néhány lényeges pontjára, de mindenki királysággal képzelte azt el, és Szent Korona-tanról beszéltek. Most azt látom, hogy a Szent Korona-tan híveinek a királyság intézményét a legnehezebb feladniuk! Azt gondolom, hogy a továbblépésükben ennek az elengedése jelenti a legnagyobb akadályt, és egyben a legnagyobb kihívást. Az emberekben természetes igény van az igazságosságra, a szabadságra és a bőségre, és az eddigi ismereteik szerint ezt csakis egy „jóságos és igazságos király” tudja megvalósítani. Ez azonban nem így van. Egyetlen király sem tudta megvalósítani az állam tökéletes működtetését. Aquinói Szent Tamás megfogalmazása szerint „a teljes tudás a hit és a tudomány kettős egysége”. Ez biztosítja a Mindenség tökéletes megismerését, és/vagyis ez az érzelem és értelem kettős egysége. A kínai filozófiában ez a jin és a jang kettős játéka, a jin és jang ábrájában is azt láthatjuk, hogy a kettő rugalmasan-játékosan és egységben tölti ki a teret szimbolizáló kört. Az állam vezetése is csak az érzelem és értelem, vagy ha úgy tetszik a hit és tudás, vagy ha úgy tetszik a jin és a jang kettős egysége által lehet tökéletes. Ezt valósítja meg a kündü és a gyula kettős egységben való működése. Csakis ez a kettős egység biztosítja azt, hogy a Szent Korona Értékrend harmóniában működjön a Mindenséggel, és valóban azt az állapotot eredményezze, ami az írásom elején, a pirossal írt meghatározásban van rögzítve!

Abból a célból, hogy ez az írásom is megfeleljen az érzelem és az értelem kettős egységének, vizsgáljuk meg, hogy tudományos szempontból igazolható-e a Szent Korona Értékrend igazsága! Szerencsére, ez nagyon egyszerű. Hermész Triszmegisztosz még az ókorban a híres Smaragd Táblán leírta a Mindenség működésének az alapelvét: „Amilyen fent, olyan lent, amilyen kint, olyan bent”. Ez azt jelenti, hogy a világban minden ugyanazon az alapelven működik kicsiben is és nagyban is, szellemi síkon is és anyagi síkon is, csak a mértékek mások. Amiatt, hogy a

mértékek mások, a dolgok különbözőnek látszanak. Ha ezt az igazságot megértjük, akkor mindent tudunk, és mindent megváltoztathatunk. A hermetikusok úgy fogalmazzák meg ezt az igazságot, hogy „minden egylényegű”, az ezoterikus tanítások pedig úgy, hogy „Minden Egy”. A vezető tudományok legújabb eredményei ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a Világmindenség holografikus felépítésű. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb dolog is ugyanazokat az információkat hordozza és ugyanúgy működik, mint a legnagyobb, csak a mértékek mások. Egy sejt is ugyanazon az elven működik, mint egy szerv, vagy mint a test, és hordozza azok információit is. Így tehát ha igaz az, hogy a Mindenség tökéletes, mert harmonikus és kiegyensúlyozott, akkor az ugyanezeket az elveket tartalmazó, csak „kisebb mértékű” Szent Korona Értékrend is tökéletes (mert szintén harmonikus és kiegyensúlyozott).

Csak megjegyzem: abból, hogy a Mindenség holografikus felépítésű, az is következik, hogy az az állítás, hogy „az Isten az Embert a saját képmására teremtette”, nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlít hozzá! Tudományos szempontból ez azt jelenti, hogy az Ember ugyanazokkal a képességekkel bír, mint a Teremtő, csak a mértékek mások. Ezt is már többen bebizonyították tudományosan. Itt most csak azokra az orosz kísérletekre utalok (Vlagyimir Poponyin és Peter Garieva, 1995.) amik azt igazolták, hogy az emberi tudat a DNS-en keresztül szabályozza a kvantummező véletlenszerű ingadozásait. Ezzel befolyásolja azt, hogy mi nyilvánuljon meg a fizikai valóságban a kvantummezőből, a lehetőségek végtelen tárházából. Ez valójában nem más, mint a Vonzás Törvényének a tudományos magyarázata. (Az emberi tudatnak a kvantummezőre gyakorolt hatását az elmúlt években egyébként sokan vizsgálták, és mindenki hasonló, sőt még ennél megdöbbentőbb eredményekre tett szert. (Lynne McTaggart „Az energiamező” című könyvében legalább 50 ilyen kísérletet ismertet, a források pontos közlésével.)

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Jézus üzenetét is félremagyarázták: a „megváltás” azt jelenti, hogy eljött elmondani, bemutatni és megtanítani, hogy az Ember mire képes, ha a magasabb frekvenciájú szeretetre hangolja át a gondolatait és a tetteit. Ezzel mindenki megválthatja magát az addig uralkodó „bűnösség tudattól”, a kiszolgáltatottságtól, a szegénységtől, szabad lehet és bőségben élhet. Gondoljuk csak el, ez mennyire nem volt érdeke a hatalmat birtokló szűk csoportnak! Szó sem volt arról, hogy Jézus azért jött, hogy magára vegye az emberek bűneit, és ezzel megváltsa az Emberiséget! Ennek még csak értelme sincs!

Ugye, nincs mit csodálkoznunk azon, hogy Jézust és azokat az embereket, akik azt hirdetik, hogy az ember a gondolatai és a tettei kettős egységével képes megváltoztatni a sorsát és képes szabadságban és bőségben élni, azt üldözték és elpusztították?

„Amilyen kicsiben, olyan nagyban”: ugye, nincs mit csodálkoznunk azon, hogy azt a népet, amelyik úgy él, hogy az érzelem és értelem kettős egységében cselekedve, a teljes tudás birtokában olyan közösséget hoz létre, amelyikben mindenki szabad, boldog és bőségben él, üldözték és elpusztították? Most már érti, hogy mit jelent a „Magyarország, népek Krisztusa” kifejezés?

Ha Ön az írásomban az eddig olvasottak logikusnak tartja, és ezzel együtt igaznak is érzi, akkor Önben az érzelem és értelem kettős egységében ezek az információk tudássá váltak. Ez azt jelenti, hogy az Ön tudatossági szintje megnövekedett, aminek a következtében a jövőbeni döntési helyzetekben más szempontokat is figyelembe tud venni, és így más minőségű döntéseket is tud hozni, mint eddig. Spirituális közösségekben a tudatosság ilyen megnövekedését nevezik beavatásnak. Ehhez az Új Kor hajnalán már nincs szükség semmilyen misztikus cselekedetre. Elegendő, ha nyitottak vagyunk az eddigi világképünktől eltérő, új információk befogadására, és az érzelem és értelem kettős egységében működő „szűrőn” keresztül engedjük beépülni őket a tudásunkba. (Így nem történhet meg az sem, hogy vakon elhiszünk valamit, és emiatt „félreértjük” a világ működését.)

Ha „kicsiben”, az emberre vetítve igaz az, hogy a fokozatos és kiegyensúlyozott fejlődés teszi lehetővé a harmonikus életet, akkor „nagyban”, az emberi közösségre fókuszálva is igaz az, hogy a fokozatos és kiegyensúlyozott előre haladás képes biztosítani a nyugalmat, a harmóniát.

Jelenleg a Földön nincs olyan ország, amelyik a Szent Korona Értékrend szerint működne, vagyis egyetlen országot sem a természeti törvényekkel összhangban vezetnek. Minden országot különféle „izmusok”, mesterségesen „összefabrikált”, és az emberek előtt igaznak beállított eszme-rendszerek alapján működtetnek. Ennek az a következménye, hogy egyik ország sincs összhangban „az élet áramlásával”, emiatt mintegy „kicsúszik a talaj a lábuk alól”. Ez az oka, hogy minden mesterségesen létrehozott birodalom darabjaira hull végül, és ez a helyzet az Európai Unióval is. A globalista világgal együtt az Európai Unió is közel áll az összeomlásához, és mi, magyarok most teljesen védtelenek vagyunk. Azért szükséges minél hamarább a Szent Korona Értékrendje szerint, vagyis az „élet áramlásával összhangban” működtetnünk Magyarországot, hogy az abból fakadó harmónia minél előbb és minél nagyobb védettséget adjon számunkra a hatalmas „szörny”, az Európai Unió haláltusája idején.

Képzeljük el azt, hogy Magyarország egy lakás egy hatalmas tömbházban, amit Európai Uniónak nevezünk. Az a baj, hogy még csak nagyon kevesen érezzük, hogy ez a tömbház összedőlni készül, bár a jelei napról-napra erősebbek.

Mivel minden egylényegű, akkor, ha igaz az, hogy földrengés esetén az a legbiztonságosabb, ha a család kiszalad a házból, és nem várja meg, amíg az épület ráomlik, akkor az is igaz, hogy Magyarország számára az a legbiztonságosabb, ha minél gyorsabban kilép az Európai Unióból, még mielőtt az összeomlik, és a romok betemetik.

Ha igaz az, hogy azok az emberek, akik a ház összedőlése előtt minél hamarabb kiszaladnak és így minél távolabbra jutnak, amikorra a ház összedől, azok kevesebb sérülést és kárt szenvednek, mint akik bent maradnak, vagy túl későn szaladnak ki, akkor ez az állítás igaz nagyobb „mértékben” is: Magyarország kevesebb kárt szenved, ha minél előbb kilép az Európai Unióból és az önállósodása révén minél távolabb kerül tőle, mint ha bent marad.

Ha azért nem lépünk ki, mert félünk a következmények káros hatásától, és azt gondoljuk, azért mégiscsak biztonságosabb nekünk itt bent tartózkodnunk, mert mégiscsak falak védenek, az egylényegű, azzal, mintha a már dülöngélő házból valaki azért nem szalad ki, mert attól tart, hogy kint pl. elüti az autó, itt bent meg azért mégiscsak biztonságosabb… Ezt a kisebb „mértéket” jobban át tudjuk látni és érezni, ezért itt tudjuk, mi a helyes döntés. Ebben segít az a tudás, hogy minden egylényegű és minden ugyanúgy működik. Ezért zárták el ezt az információt évezredekig az emberek tömegeitől.

A fenti összefüggések és természeti igazságok alapján ez az üzenet fogalmazódott meg bennem:

RIADÓ, MAGYAROK! MINÉL ELŐBB LÉPJETEK KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS KEZDJÉTEK EL MAGYARORSZÁGOT A SZENT KORONA ÉRTÉKRENDJE SZERINT MŰKÖDTETNI! TÉRJETEK VISSZA A TERMÉSZET HARMÓNIÁJÁHOZ!

Kérem Önt, ha Ön is így gondolja, akkor tegyen meg minden Öntől telhetőt azért, hogy ez az üzenet minél több magyar emberhez eljusson! Ha idegen nyelvekre lefordítódna ez az írás, és eljutna más országokba is, akkor ezekkel az elvekkel más nemzeteknek is minél előbb segíthetnénk…

A fentiek miatt ki kell jelentenem, hogy az értette meg a Szent Korona Értékrendet, aki belülről is érzi azt, hogy a benne lévő természetesség eredendően kizárja a királyság intézményét.

A célunk tehát a Szent Korona Értékrend minél előbbi életre keltése.

Hol tartunk most? 2011. Szelek havának (április) 18. napján, élve alkotmányozó jogunkkal, kb. háromszázan az Igazságügyi Minisztérium előtt a Szent Korona Szabadság Alkotmányát kikiáltottuk Magyarország Alkotmányának, és mindnyájan felesküdtünk rá. Lépnünk kellett, magunknak, a Szent Korona tagjainak kell a kezünkbe vennünk az ország sorsát, ez egyben kötelességünk is. A választott közhatalom (az országgyűlés, a kormány) olyan nagymértékben a háttérben meghúzódó, láthatatlan, de szervezett magánhatalom fogságában vergődik, hogy képtelen kizárólag az ország érdekében cselekedni. Azt gondolom, ha a jelenlegi pártdiktatúra keretei között a választott hatalom megtenne valamiféle jogfolytonosság-helyreállítást, az csakis háttérhatalmi alkuk alapján lenne lehetséges, és emiatt nem garantálná semmi sem a Nemzet teljes és valódi önrendelkezését.

A Szent Korona Szabadság Alkotmánya tehát már él, hatályba helyeztük! Ön jelenleg úgy tud csatlakozni hozzá, hogy meghozza a belső döntést, hogy átalakítja úgy a gondolkodását és az értékrendjét, hogy mostantól kezdve ezek szerint éli az életét. Fontos, hogy a környezete felé is felvállalja, vagyis kinyilvánítsa ezt az értékrendet, mert ezen a módon tud hozzá még több nemzettársunk csatlakozni, és így tudunk még gyorsabban előre haladni. Tegyük meg minél többen, hogy a Szent Korona Értékrend szerint, az igazságosság, őszinteség, a nyitottság, a következetesség, az elfogadás és az együttérzés jegyében éljük tovább az életünket! Ezt az új belső világképet a külvilágban azzal tudjuk megerősíteni, ha célul tűzzük ki országunk folyamatos gazdasági megerősítést azáltal, hogy minél több magyar terméket vásárolunk, minél több magyar szolgáltatást veszünk igénybe, minél inkább ráhangolódunk a tiszta magyar kultúrára és megismerkedünk az igazi őstörténetünkkel, hiszen „minden magyar felelős minden magyarért”! Hasznos volna az is, ha ezt az írást nemcsak a rokonainak és ismerőseinek juttatná el, hanem az önkormányzati, állami és oktatási intézményekben valamint a kutató intézetekben dolgozó emberekhez is. Nem rágódhatunk többé semmilyen, a múltban történt egyéni, vagy csoportos sérelmen, hanem fókuszáljuk a figyelmünket a jövőre, a rövidesen megnyilvánuló Gondoskodó Magyarországra! A mindenség hozzánk fog igazodni, ez ÉGI TÖRVÉNY! A Szent Korona Értékrend szerint működő Gondoskodó Magyarországot csakis személyes belső változással, szeretettel és összefogással tudjuk megvalósítani, harccal és fegyverrel ez lehetetlen! Akkor pedig, amikor megvalósult, mindnyájan átérezzük majd, hogy mit is jelent az, hogy „magyarnak lenni büszke gyönyörűség”!

A jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladatunkra az „Öregisten” is megadta az útmutatást 2009-ben, a Magyarok Országos Gyűlése záró rendezvényén, Bösztörpusztán. Nem tudom szó szerint idézni, de a lényege ez volt: „Ne bonyolódjatok méltatlan politikai csatákba, a rendszer lebontását bízzátok rám. Nektek az a legfontosabb teendőtök most, hogy belső munkával fejlesszétek és tisztítsátok MAGatokat .” Igen, ahogy a régi magyar közmondás is tudatja velünk: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!”

A MINDENSÉG SZERETETT GYERMEKE VAGY!

A fentieket Pataki Antal (danio.kft@upcmail.hu) írta, 2011. Új kenyér hava (augusztus) 30-án.

Ha ezt az írást nyomtatásban kapta meg, és kéri tőlem elektronikus formában, szívesen elküldöm, és kérem, minél több emberhez juttassa el!

Ez az írás és az alábbiakban közölt hivatkozások szabadon sokszorosíthatók és terjeszthetők, de csak szigorúan változatlan formában.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------